Kathryn M Ringrose (1996)

Eunuchs as cultural mediators

Byzantinische Forschungen, 23:75–93.

Gender, Byzantium, Secondary Source
Secondary Source