You are here:Home/Resources/ Manuscripts-on-Microfilm Database/ Microfilm bibliography/ Katalogos tōn cheirographōn tēs Ethnikēs kai tēs tou Panepistēmiou Viliothēkēs alphavētikos kai perigraphikos met' eikonōn kai panomoiotypōn kat' epistēmas katatetagmenōn, t. A. Theologia

Geōrgios P Kremos (1876)

Katalogos tōn cheirographōn tēs Ethnikēs kai tēs tou Panepistēmiou Viliothēkēs alphavētikos kai perigraphikos met' eikonōn kai panomoiotypōn kat' epistēmas katatetagmenōn, t. A. Theologia

s.n., Athens.

Manuscripts, Greek (Medieval and modern), Byzantine