V. S Shandrovskaja (1977)

In: Iskusstvo Vizantii v sobranijach SSSR—Katalog vystavki, vol. 1-3, ed. by A. V. Bank. Sov. khudozhnik, Moscow, chap. .., pp. nos.205–58, 447–57, 678–865, 1020–44.

Document Actions

Navigation