PETER OF ARGOS, 860–930


BHG Number: 1504

Edition

K. Kyriakopoulos, Hagiou Petrou episkopou Argous
bios kai logoi (Athens, 1976) 232-55, 415-93.
DO call number: TA610 .TI625 1976. Rev. N.B.
Tomadakes, EEBS 43 (1977/8) 460; J. Darrouzes, REB
43 (1979) 262-63.