ELIAS OF HELIOPOLIS, 759–779


BHG Number: 578-79, See Text

Edition

Papadopoulos-Kerameus, Sylloge Palaistines
kai Syriakes Hagiologias XIX,3, in: Pravo-
slavnyi Palestiniskii Sbornik 57 (1907), 42-59
DO call number: JP 50 (57)
Feast day: 1 Feb.