ATHANASIOS OF METHONE, 825–899


BHG Number: 196

Edition

K. Kyriakopoulos
Hagiou Petrou episkopou Argous
kai Bios kai Logoi, Athens (1976): 44-66.
DO call number: TA 610 .T16L5 1976.
Checked against:
Ch. Papaoikonomou
Ho Poliouchos tou Argous Hagios Petros,
Episkopos Argous, ho Thaumatourgos
Athens (1908): 91-106.