THEODORE OF KYTHERA, 870–922


BHG Number: 2430, See Text

Edition

N. Oikonomides, "Ho bios tou hagiou Theodorou
Kytheron," Praktika Tritou Panioniou Synedriou, I
(Athens 1967) 264-91.
DO call number: C71 .P35 (3).
rev. J. Noret, AB 87 (1969) 277-78.