You are here:Home/Research/ Library and Archives/ Dumbarton Oaks Archives/ Collections/ Ephemera Collection/ Tuinstijlen, 3. De Italiaansche Wedergeboorte

Archive Navigation

title

Tuinstijlen, 3. De Italiaansche Wedergeboorte

 
Accession number AR.EP.TC.0612
Creator
Places
Italy
Date
1936
Measurements
2.75 x 4.5 inches
Materials/Techniques
illustration
Work types
trade card

Description

TRANSCRIPTION

Tuinstijlen [garden styles]. – 3. De Italiaansche Wedergeboorte [the Italian rebirth].

Liebig Producten vergemakkelijken de keuken [Liebig prodcuts ameliorate the kitchen].

Nogmaals een geometrisch regelmatige tuin. Alhoewel de rechte lijn er steeds bij te pas komt, staat ze de fantazie en de grilligheid niet in den weg: daardoor spreekt deze stijl tot het gevoel, gelijktijdig de Romeinsche overlevering van het “genie latin” overnemend: methode en schikking. Maar dan methode die de natuur eerbiedigt, die zich door middel van trappen en terrassen, grotten en watervallen kan aanpassen bij de gesteldheid van het oord. Natuur en kunst paren zich hier op harmonische wijze: overal wisselt het groen af met beeldhouwwerk, fonteinen, fraai geteekende bloemperken. De gelijkvormigheid is daardoor gebroken, zonder vernietigd te zijn. De bloemen zijn in bescheiden mate aangebracht; de verscheidenheid der boomen beperkt sich tot enkele typische soorten, zooals de cypres, de piniepijn, de groene eik, de olijfboom. De hoofdweg komt in de as van de villa, d. w. z. Leidt er derwijze henen, dat men ze van verre zien kan. De aanleg van terrassen en trappen is panoramisch uitgevoerd, en het Italiaansch landschap leent zich daartoe wondergoed, dank zij zijn mooie groenende heuvelen of zijn Middellandsche Zee strand. / De prachtigste voorbeelden van Italiaansche tuinen bevinden zich in de omgeving van Rome.

[Once again a geometrically regulated garden. Although the straight line always pervades, it does not stand in the way of fantasy and whimsicality: that is why this style speaks to the emotions, simultaneously adopting the Roman tradition of the “latin genius”: technique and regulation. But that method respects nature, so that stairs and terraces, grottos and waterfalls can adapt themselves to the conditions of the location. Nature and art are harmoniously combined here: everywhere green alternates with scultpures, fountains, and beautifully designed flower beds. Conformity is therefore broken without being destroyed. The flowers have been engineered modestly; the diversity of trees is limited to a few typical species, such as the cypress, the pine tree, the green oak, and the olive tree. The main road enters the axis of the villa, leading in such a way that one can see it from afar. The construction of terraces and stairs is done in a panoramic manner, and the Italian landscape lends itself well to this thanks to its beautiful green hills and Mediterranean beaches. / The most beautiful examples of Italian gardens are located in and around Rome.]

Compagnie Liebig, gesticht in 1865 [established in 1865].

Collection

Ephemera Collection
 

Repository

Dumbarton Oaks Archives, 054.SUZ.02.PCbox.095
Dumbarton Oaks, Washington, DC
Accession number AR.EP.TC.0612
Creator
Places
Italy
Date
1936
Measurements
2.75 x 4.5 inches
Materials/Techniques
illustration
Work types
trade card

Index Terms

Related Items