You are here:Home/Resources/ Middle East Garden Traditions/ MEGT Bibliography/ Tārīkh-i ʻAbbāsī, yā, Rūznāmah-ʼi Mullā Jalāl: shāmil-i vaqāyiʻ-i darbār-i Shāh ʻAbbās Ṣafavī

Munajjim Jalāl al-Dīn (1987)

Tārīkh-i ʻAbbāsī, yā, Rūznāmah-ʼi Mullā Jalāl: shāmil-i vaqāyiʻ-i darbār-i Shāh ʻAbbās Ṣafavī

Vaḥīd, Tehran, Chāp-i 1. ed.

Abbās I, Shah of Iran, 1571-1629., Iran – History – 16th-18th centuries – Sources., Iran – Kings and rulers – Biography., Safavids.