Samuel Klein (1977)

Sefer ha-Yishuv

Yad Yitsḥaḳ Ben Tsevi, Jerusalem, repr. ed.

Jews – Palestine – History – Sources., Palestine – History, Local – Sources.