You are here:Home/Resources/ Manuscripts-on-Microfilm Database/ Microfilm bibliography/ Hierosolymitikē Vivliothēkē, ētoi Katalogos tōn en tais vivliothēkais : tou hagiōtatou apostolikou te kai katholikou orthodoxou patriarchikou thronou tōn Hierosolymōn kai pasēs Palaistinēs apokeimenōn Hellēnikōn Kōdikōn

Athanasios Papadopoulos-Kerameus (1891)

Hierosolymitikē Vivliothēkē, ētoi Katalogos tōn en tais vivliothēkais : tou hagiōtatou apostolikou te kai katholikou orthodoxou patriarchikou thronou tōn Hierosolymōn kai pasēs Palaistinēs apokeimenōn Hellēnikōn Kōdikōn

Kirspaoum, St. Petersburg.

5 vols.