You are here:Home/Resources/ Manuscripts-on-Microfilm Database/ Microfilm bibliography/ Patmiakē vivliothēkē: ētoi Anagraphē tōn en tē vivliothēkē tēs kata tēn nēson Patmon geraras kai vasilikēs monēs tou Hagiou apostolou kai euangelistou Iōannou tou Theologou tethēsaurismenōn cheirographōn teuchōn

Iōannēs Sakkeliōn (1890)

Patmiakē vivliothēkē: ētoi Anagraphē tōn en tē vivliothēkē tēs kata tēn nēson Patmon geraras kai vasilikēs monēs tou Hagiou apostolou kai euangelistou Iōannou tou Theologou tethēsaurismenōn cheirographōn teuchōn

A. Papageōrgios, Athens.

Manuscripts, Greek (Medieval and modern), Byzantine