You are here:Home/Resources/ Byzantine Seals/ Seals Bibliography/ Sfragistika

V. S Shandrovskaia (1977)

Sfragistika

In: skusstvo Vizantii v sobranii︠a︡kh SSSR : Katalog vystavki, ed. by A. V. Bank. Sov. khudozhnik, Moscow, chap. .., pp. nos. 205–58, 447–57, 678–865, 1020–44.

Bibliography, Byzantine seals