Skip to Content

Dumbarton Oaks Microsite

Bibliography

Abbreviations


ActaHistHung Acta historica, Academiae Scientiarum Hungaricae
ActaIRNorv Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia, Institutum Romanum Norvegiae
AH Art History
AJA American Journal of Archaeology
AJP American Journal of Philology
AntTard Antiquité tardive
ΑρχΒΜΕ Ἀρχεῖον τῶν βυζαντινῶν μνημείων τῆς Ἑλλάδος
ArchCl Archeologia classica
ΑρχΔ Ἀρχαιολογικὸν δελτίον
ArtB Art Bulletin
BASP Bulletin of the American Society of Papyrologists
BCH Bulletin de correspondance hellénique
BEC Bibliothèque de l’École des Chartes
BIFAO Bulletin de l'Institut français d’archéologie orientale
BMAH Bulletin des Musées royaux d’art et d'histoire, Brussels
BMGS Byzantine and Modern Greek Studies
BSA The Annual of the British School at Athens
BSAC Bulletin de la Société d'archéologie copte
BSR Papers of the British School at Rome
BullCIETA
Bulletin de liaison du Centre international d’étude des textiles anciens
ByzSt Byzantine Studies/Études byzantines
BZ Byzantinische Zeitschrift
CahArch Cahiers archéologiques
ClMed Classica et mediaevalia
DOP Dumbarton Oaks Papers
ΔΧΑΕ Δελτίον τῆς Χριστιανικῆς ἀρχαιολογικῆς ἑταιρείας
ΕΕΒΣ Ἐπετηρὶς ἑταιρείας βυζαντινῶν σπουδῶν
ΕΕΣΜ Ἐπετηρὶς ἑταιρείας Στερεοελλαδικῶν μελετῶν
GRBS Greek, Roman, and Byzantine Studies
IrAnt Iranica Antiqua
JARCE Journal of the American Research Center in Egypt
JbBM Jahrbuch der Berliner Museen
JEA Journal of Egyptian Archaeology
JEChrSt Journal of Early Christian Studies
JESHO Journal of the Economic and Social History of the Orient
JHS Journal of Hellenic Studies
JLA Journal of Late Antiquity
JMA Journal of Mediterranean Archaeology
JMedHist Journal of Medieval History
JMEMS Journal of Medieval and Early Modern Studies
JNES Journal of Near Eastern Studies
JÖB Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik
JR Journal of Religion
JRA Journal of Roman Archaeology
JRS Journal of Roman Studies
JSAH Journal of the Society of Architectural Historians
LIMC Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae
LSJ H. G. Liddell, R. Scott, and H. S. Jones, Greek–English Lexicon, 9th ed. (Oxford, 1940)
MÉFRM Mélanges de l’Ecole française de Rome. Moyen-Age
MM F. Miklosich and J. Müller, Acta et diplomata graeca medii aevi–sacra et profana (Vienna, 1860–90)
OCP Orientalia christiana periodica
ΠΑΑ Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών
PAPS Proceedings of the American Philosophical Society
PG Patrologiae cursus completus, Series graeca, ed. J.-P. Migne (Paris, 1857–66)
REB Revue des études byzantines
REG Revue des études grecques
REI Revue des études islamiques
ROC Revue de l’Orient chrétien
SC Sources chrétiennes
TM Travaux et mémoires

 

Unpublished Manuscripts

Ettinghausen, R. “Arabic Inscriptions on Medieval Textiles from the Near East in the Dumbarton Oaks Collection.” Unpublished manuscript, Washington, DC, 1939. Read online

Morris, F. “Catalogue of Textile Fabrics, The Dumbarton Oaks Research Library and Collection.” Unpublished catalogue, Washington, DC, 1940. Read online

Thompson, D. “Catalogue of Textiles in the Dumbarton Oaks Collection.” Unpublished catalogue, Dumbarton Oaks Museum Archives, Washington, DC, 1976. Read online

Works Cited

2000 Years of Tapestry Weaving. Hartford, CT, 1952.

Ackerman, P. Guide to the Exhibition of Persian Art. 2nd ed. New York, 1940.

———. A Survey of Persian Art from Prehistoric Times to the Present. Edited by A. P. Pope. London, 1938.

———. Tapestry, the Mirror of Civilization. New York, 1933.

———. “An Unique VIth or VIIth Century Coptic Tapestry.” The Art News, 13 November 1926.

Adler, M. N., ed. The Itinerary of Benjamin of Tudela: Critical Text, Translation and Commentary. London, 1907.

Affholder-Gérard, B., and M.-J. Cornic. Angers, Musée Pincé: Collections égyptiennes. Paris, 1990.

Agapitos, P. A. “The Erotic Bath in the Byzantine Vernacular Romance Kallimachos and Chrysorrhoe.” ClMed 41 (1990): 257–73.

Ägyptische Sammlung des Bayerischen Staates. Die Ägyptische Sammlung des Bayerischen Staates. Ausstellung in den Ausstellungsräumen der Staatlichen Graphischen Sammlung, München, vom 21. Juli bis 5. Okt. 1966. Munich, 1966.

Akashi, K. Coptic Textiles from Burying Grounds in Egypt in the Collection of Kanegafuchi Spinning Company. 3 vols. Kyoto, 1955.

Akyürek, E. “Funeral Ritual in the Parekklesion of the Chora Church.” In Necipoğlu, Byzantine Constantinople, 89–104.

L’art copte en Égypte: 2000 ans de christianisme; Exposition présentée à l’Institut du monde arabe, Paris du 15 mai au 3 septembre 2000 et au musée de l’Ephèbe au Cap d’Agde du 30 septembre 2000 au 7 janvier 2001. Paris, 2000.

Al’baum, L. I. Balalyk tepe: k istorii material’noĭ kul’tury i iskusstva tokharistana. Tashkent, 1960.

Albers, A. “The Pliable Plane: Textiles in Architecture.” Perspecta 4 (1957): 36–41.

Alchermes, J. D., ed. Αναθέματα εορτικά: Studies in Honor of Thomas F. Mathews. Mainz, 2009.

Allsen, T. T. Commodity and Exchange in the Mongol Empire: A Cultural History of Islamic Textiles. New York, 1997.

Alston, R. The City in Roman and Byzantine Egypt. New York, 2002.

Álvarez Lopera, J., ed. El Greco: Identity and Transformation; Crete, Italy, Spain. Madrid, 1999.

Amantos, K. I. Ιστορία του βυζαντινού κράτους. 2 vols. Athens, 1953–57.

‘Amit, D. “‘The Curtain Would Be Removed for Them (Yoma 54a)’: Ancient Synagogue Depictions.” In From Dura to Sepphoris: Studies in Jewish Art and Society in Late Antiquity, edited by L. I. Levine and Z. Weiss, 231–34. Portsmouth, RI, 2000.

Andel, T. H. van, C. N. Runnels, and K. Pope. “Five Thousand Years of Land Use and Abuse in the Southern Argolid.” Hesperia 55, no. 1 (1986): 103–28.

Anderson, C. M., and C. L. Futter. “The Decorative Arts within Art Historical Discourse: Where Is the Dialogue Now and Where Is It Heading?” Journal of Art Historiography 11 (2014). https://arthistoriography.files.wordpress.com/2014/11/anderson-futter-introduction.pdf.

Anderson, G. D. The Islamic Villa in Early Medieval Iberia: Architecture and Court Culture in Umayyad Córdoba. Farnham, UK, 2013.

Andreopoulos, A. G. Metamorphosis: The Transfiguration in Byzantine Theology and Iconography. Crestwood, NY, 2005.

Andrews, J. M. “Crossing Boundaries: Byzantine and Western Influences in a Fourteenth-Century Illustrated Commentary on Job.” In Lowden and Bovey, Under the Influence, 111–19.

———. “Imagery in the Aftermath of the Crusades: A Fourteenth-Century Illustrated Commentary on Job (Paris, BN, ms. graecus 135).” PhD diss., University of California, Los Angeles, 2003.

Angelidi, C. G, ed. Byzantium Matures: Choices, Sensitivities, and Modes of Expression (Eleventh to Fifteenth Centuries). Athens, 2004.

———. “Designing Receptions in the Palace (De Cerimoniis 2.15).” In Beihammer, Constantinou, and Parani, Court Ceremonies and Rituals of Power, 465–85.

Angold, M., ed. The Byzantine Aristocracy, IX to XIII Centuries. Oxford, 1984.

Anguissola, A., ed. Privata Luxuria: Towards an Archaeology of Intimacy; Pompeii and Beyond; International Workshop Center for Advanced Studies, Ludwig-Maximilians-Universität München (24–25 March 2011). Munich, 2012.

Antoniadis-Bibicou, H. Recherches sur les douanes à Byzance: L’“octava”, le “kommerkion” et les commerciaires. Paris, 1963.

Arentzen, T., and M. B. Cunningham. The Reception of the Mother of God in Byzantium: Marian Narratives in Texts and Images. Cambridge, forthcoming.

Armstrong, P., W. G. Cavanagh, and G. Shipley. “Crossing the River: Observations on Routes and Bridges in Laconia from the Archaic to Byzantine Periods.” BSA 87 (1992): 293–310.

L’art copte en Égypte: 2000 ans de christianisme. Paris, 2000.

The Art of the Ancient Weaver: Textiles from Egypt (4th–12th Century AD). Ann Arbor, 1980.

Art of the Weaver. Los Angeles, 1955.

Ashburner, W. “The Farmer’s Law.” JHS 30 (1910): 85–108.

Ashton, L. “A New Group of Sasanian Textiles.” The Burlington Magazine for Connoisseurs 66, no. 382 (1935): 26–30.

Asutay-Effenberger, N. “Überlegungen zu einer Herrscherinsignie in Byzanz: Der Schirm.” In Asutay-Effenberger and Daim, Der Doppeladler, 153–60.

Asutay-Effenberger, N, and F. Daim, eds. Der Doppeladler: Byzanz und die Seldschuken in Anatolien Vom späten 11. bis zum 13. Jahrhundert. Mainz, 2014.

Athanasius, Patriarch of Alexandria. The Life of Antony. Translated by T. Vivian and A. N. Athanassakis. Kalamazoo, MI, 2003.

———. The Life of Antony and the Letter to Marcellinus. Translated by R. C. Gregg. New York, 1980.

———. Vie d’Antoine. Edited and translated by G. J. M. Bartelink. Paris, 1994.

Athanasoulis, D. “Μοναστηριακά πατητήρια στην Ηλεία.” In Οίνον ιστορώ: Αμπελοοινική ιστορία και αρχαιολογία της ΒΔ Πελοποννήσου, edited by G. A. Pikoulas, 69–78. Athens, 2001.

———. “The Triangle of Power: Building Projects in the Metropolitan Area of the Crusader Principality of the Morea,” in Gerstel, Viewing the Morea, 111–51.

Athanassopoulos, E. F. Landscape Archaeology and the Medieval Countryside. Vol. 2 of Nemea Valley Archaeological Project. Princeton, NJ, 2016.

———. “Landscape Archaeology of Medieval and Pre-Modern Greece: The Case of Nemea.” In Kardulias and Shutes, Aegean Strategies, 79–105.

Athanassopoulos, E. F., and K. Shelton. “The Medieval Deposits from the Sanctuary of Zeus at Nemea, Southern Greece.” Paper presented at the 11th Congress AIECM3 on Medieval and Modern Period Mediterranean Ceramics, Antalya, Turkey, October 19–24, 2015.

Atiya, A., ed. The Coptic Encyclopedia. New York, 1991.

———. “Synaxarion, Copto-Arabic.” In Atiya, Coptic Encyclopedia, 2171b–2190a.

Audinet, K. “Fustat Fragments: Indian Textiles in the Dumbarton Oaks Byzantine Collection.” Textiles Asia 10, no. 3 (2019): 21–29.

Au fil du Nil: Coloeurs de l’Égypte chrétienne. Paris, 2001.

Auth, S. “Birds in Late Antique Egypt.” In Bailleul-LeSuer, Between Heaven and Earth, 77–80.

Bach, R. F. “Schools, Colleges, and the Industrial Arts.” ArtB 2, no. 3 (1920): 171–75.

Baert, B. A Heritage of Holy Wood: The Legend of the True Cross in Text and Image. Leiden, 2004.

———, ed. The Woman with the Blood Flow (Mark 5:24–34): Narrative, Iconic, and Anthropological Spaces. With the collaboration of Niels Schalley. Walpole, MA, 2014.

Baginski, A., and A. Tidhar. Textiles from Egypt, 4th–13th Centuries C.E. Jerusalem, 1980.

Bagnall, R. S., ed. Egypt in the Byzantine World, 300–700. New York, 2007.

———. “Governmental Roles in the Economy of Late Antiquity.” In Production and Public Powers in Classical Antiquity, edited by E. Lo Cascio and D. W. Rathbone, 86–91. Cambridge, 2000.

———. Hellenistic and Roman Egypt: Sources and Approaches. Aldershot, UK, 2006.

———. “Roman Occupation.” In Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, edited by D. B. Redford. Oxford, 2001.

Bagnall, R. S., and D. Rathbone, eds. Egypt: From Alexander to the Copts; An Archaeological and Historical Guide. London, 2004.

Bailleul-LeSuer, R. Between Heaven and Earth: Birds in Ancient Egypt. Chicago, 2012.

———. “From Kitchen to Temple: The Practical Role of Birds in Ancient Egypt.” In Bailleul-LeSuer, Between Heaven and Earth, 23–32.

Baird, J. A. “Everyday Life in Roman Dura Europos: The Evidence of Dress Practices.” In Religion, Society, and Culture at Dura-Europos, edited by T. N. Kaizer, 30–56. Cambridge, 2016.

———. “The Houses of Dura Europos: Archaeology, Archive, and Assemblage.” In Dura Europos: Crossroads of Antiquity, edited by L. R. Brody and G. L. Hoffman, 235–50. Chestnut Hill, MA, 2011.

———. The Inner Lives of Ancient Houses: An Archaeology of Dura-Europos. New York, 2014.

———. “Re-Excavating the Houses of Dura Europos.” JRA 25 (2012): 146–69.

Bakalova, E., ed. The Ossuary of the Bachkovo Monastery. Plovdiv, 2003.

Baker, P. L. Islamic Textiles. London, 1995.

Bakhīt, M. ‘A., and R. Schick, eds. Bilād al-Shām during the Abbasid Period (132 A.H./750 A.D.–451 A.H./1059 A.D.). Amman, 1991.

Bakirtzis, C. N., E. Kourkoutidou-Nikolaidou, and C. Mavropoulou-Tsioumi, eds. Mosaics of Thessaloniki, 4th to 14th Century. Athens, 2012.

Bakourou, A. “Δημητσάνα,” ΑρχΔ 43 B´1 (1988 [1993]): 138–39.

Baldini Lippolis, I. La domus tardoantica: Forme e rappresentazioni dello spazio domestico nelle città del Mediterraneo. Imola, 2001.

Baldwin, C. R. “Sasanian Ducks in a Western Manuscript.” Gesta 9, no. 1 (1970): 3–10.

Balfour-Paul, J. Indigo. London, 1998.

Ball, J. L. Byzantine Dress: Representations of Secular Dress in Eighth- to Twelfth-Century Painting. New York, 2005.

———. “Charms: Protective and Auspicious Motifs.” In Thomas, Designing Identity, 54–64.

———. “The Missing Link: Filling the Gap in the Evolution of Medieval Domestic Looms.” In Alchermes, Αναθέματα εορτικά, 38–44.

———. “Textiles: The Emergence of a Christian Identity in Cloth.” In The Routledge Handbook of Early Christian Art, edited by R. M. Jensen and M. D. Ellison, 221–39. London, 2018.

Ballian, A. “Eagles, Cockerels and Other Birds: The Mount Sinai Aquamanile in Context.” In The Pisa Griffin and the Mari-Cha Lion: Metalwork, Art, and Technology in the Medieval Islamicate Mediterranean, edited by A. Contadini, 395–418. Pisa, 2018.

Banić, S. “Gotički lampas u relikvijarima za glave Sv. Asela i Sv. Marcele u Ninu.” Ars Adriatica 3 (2013): 85–102.

Barasch, M. “Animal Metaphors of the Messianic Age: Some Ancient Jewish Imagery.” In Approaches to Iconology, edited by H. G. Kippenberg, 235–49. Leiden, 1985–86.

Baratte, F. “Héros et chasseurs : La tenture d’Artémis de la Fondation Abegg à Riggisberg.” Monuments et mémoires de la Fondation Eugène Piot 67, no. 1 (1985): 31–76.

Barber, E. J. W. Prehistoric Textiles: The Development of Cloth in the Neolithic and Bronze Ages with Special Reference to the Aegean. Princeton, NJ, 1991.

Barnes, R. Indian Block-Printed Textiles in Egypt: The Newberry Collection in the Ashmolean Museum, Oxford. Oxford, 1997.

Bauer, F. A., ed. Visualisierungen von Herrschaft: Frühmittelalterliche Residenzen; Gestalt und Zeremoniell; Internationales Kolloquium 3./4. Juni 2004 in Istanbul. Istanbul, 2006.

Baulo, A. V. “Silver Plate from the Malaya Ob.” Archaeology, Ethnology, and Anthropology of Eurasia 4 (2000): 143–53.

Becker, J. Pattern and Loom: A Practical Study of the Development of Weaving Techniques in China, Western Asia and Europe. Copenhagen, 1987.

Beckwith, J. “Coptic Textiles.” Ciba Review 12, no. 133 (1959).

Behrens-Abouseif, D. “The Lion-Gazelle Mosaic at Khirbat al-Mafjar.” Muqarnas 14 (1997): 11–18.

Beihammer, A., S. Constantinou, and M. Parani, eds. Court Ceremonies and Rituals of Power in Byzantium and the Medieval Mediterranean: Comparative Perspectives. Leiden, 2013.

Bekker, I., ed. Theophanes Continuatus: Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius monachus. Bonn, 1838.

Belamarić, J. “Svijećnjaci zadarskih majstora Mateja i Aristodija i dosad nepoznati fragmenti srednjovjekovnog tekstila iz splitske katedrale” [Lamps of Zadar master craftsmen Matheus and Aristodius and previously unknown textile fragments from Split Cathedral]. In J. Belamarić et al., eds., Zbornik međunarodnog znanstvenog skupa Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst, 315–33. Split, 2014.

Bell, S., and I. L. Hansen, eds. Role Models in the Roman World: Identity and Assimilation. Ann Arbor, 2008.

Bellinger, L. “Craft Habits, Part II: Spinning and Fibers in Warps.” The Textile Museum: Workshop Notes, no. 20 (1959).

———. “Repeats in Silk Weaving in the Near East.” The Textile Museum: Workshop Notes, no. 24 (1961).

Bellinger, L., and R. Pfister. The Textiles. Pt. 2 of The Excavations at Dura-Europos: Final Report 4; Minor Finds, edited by M. I. Rostovtzeff. New Haven, CT, 1945.

Bénazeth, D. “Textiles avec inscriptions du premier millénaire, conservés au Musée du Louvre (Département des antiquitiés égyptiennes).” In Fluck and Helmecke, Textile Messages, 115–29.

Bénazeth, D., and P. Dal-Prà. “Renaissance d’une tapisserie antique.” La Revue du Louvre et des musées de France 4 (1995): 29–40.

Bénazeth, D., A. De Moor, and P. Linscheid. “Étoffes coptes bouclées et décorées de tapisseries: un groupe de couvertures des Ve-VIe siècles, dates au radiocarbone.” La Revue des Musées de France: Revue du Louvre 3 (2015): 22–39, 109–10.

Bénazeth, D., and C. Lapeyrie. “Essais de tissage du Musée du Louvre.” In De Moor, Fluck, and Linscheid, Textiles, Tools and Techniques, 70–93.

Bender, L., M. Parani, B. Pitarakis, J.-M. Spieser, and A. Vuilloud. Artefacts and Raw Materials in Byzantine Archival Documents / Objets et matériaux dans les documents d’archives byzantins. Accessed October 31, 2017.

Bender-Jørgensen, L. “The World According to Textiles.” In Gillis and Nosch, Ancient Textiles: Production, Craft and Society, 7–12.

Berger, A. Das Bad in der byzantinischen Zeit. Munich, 1982.

Bergmann, B. “The Roman House as Memory Theater: The House of the Tragic Poet in Pompeii.” ArtB 76, no. 2 (1994): 225–56.

Bergmann, B., and C. Kondoleon, eds. The Art of Ancient Spectacle. Washington, DC, 1999.

Berman, C. H. “Women’s Work in Family, Village, and Town after 1000 CE: Contributions to Economic Growth?” Journal of Women’s History 19, no. 3 (2007): 10–32.

Berstl, H. “Indo-koptische Kunst.” Jahrbuch der asiatischen Kunst 1 (1924): 165–70.

Bianchi Bandinelli, R. Hellenistic-Byzantine Miniatures of the Iliad (Ilias Ambrosiana). Olten, 1955.

Bieber, M. “Roman Men in Greek Himation (Romani Palliati): A Contribution to the History of Copying.” PAPS 103, no. 3 (1959) 374–417.

Bier, C. “Pattern Power: Textiles and the Transmission of Knowledge.” In Appropriation, Acculturation, Transformation: Textile Society of America 9th Biennial Symposium 2004, edited by C. Bier and I. Brooks-Myers, 144–53. Earleville, MD, 2004. http://digitalcommons.unl.edu/tsaconf/444/.

———, ed. Woven from the Soul, Spun from the Heart: Textile Arts of Safavid and Qajar Iran, 16th–19th Centuries. Washington, DC, 1987.

Bier, L. “The Sasanian Palaces and Their Influence in Early Islam.” In “Pre-Modern Islamic Palaces,” edited by G. Necipoğlu. Special issue, Ars Orientalis 23 (1993): 57–66.

Bierman, I. A. “Inscribing the City: Fatimid Cairo.” In Salīm, Islamische Textilkunst des Mittelalters, 105–14.

Bintliff, J. L. The Complete Archaeology of Greece: From Hunter-Gatherers to the 20th Century AD. Malden, MA, 2012.

Bintliff, J. L., and Hanna Stöger, eds. Medieval and Post-Medieval Greece: The Corfu Papers. Oxford, 2009.

Bīrūnī, Muḥammad ibn Aḥmad. The Book Most Comprehensive in Knowledge on Precious Stones (Kitab-al-Jamahir Fi Ma'rifat Al-Jawahi). Translated by H. M. Said. Delhi, 2004.

Bivar, A. D. H. “Details and ‘Devices’ from the Sassanian Sculptures.” Oriental Art Magazine 5 (1959): 11–14.

Blair, S. S. “Inscriptions on Medieval Islamic Textiles.” In Salīm, Islamische Textilkunst des Mittelalters, 95–104.

———. Islamic Inscriptions. Edinburgh, 1998.

Bleiberg, E. “Collecting and Exhibiting Late Antique Textiles at the Brooklyn Museum.” In Thomas, Designing Identity, 97–103.

Bloom, J. Arts of the City Victorious: Islamic Art and Architecture in Fatimid North Africa and Egypt. New Haven, 2007.

Bloom, J. M. “The Masterpiece Minbar.” Saudi Aramco World 49, no. 3 (1998): 2–11.

Bloom, J. M., and S. S. Blair, eds. And Diverse Are Their Hues: Color in Islamic Art and Culture. New Haven, CT, 2011.

———. “Color in Islamic Art and Culture.” In Bloom and Blair, And Diverse Are Their Hues, 1–51.

Blum, H. Purpur als Statussymbol in der griechischen Welt. Bonn, 1998.

Boardman, J. Persia and the West: An Archaeological Investigation on the Genesis of Achaemenid Art. London, 2000.

Boas, A. J. Domestic Settings: Sources on Domestic Architecture and Day-to-Day Activities in the Crusader States. Leiden, 2010.

Bodel, J. “Cicero’s Minerva, Penates, and the Mother of the Lares: An Outline of Roman Domestic Religion.” In Bodel and Olyan, Household and Family Religion in Antiquity, 248–75.

Bodel, J., and S. M. Olyan, eds. Household and Family Religion in Antiquity. Malden, MA, 2008.

Bodi, D. “Cross-Cultural Transformation of Animal Proverbs (Sumer, Mari, Hebrew Bible, Aramaic Aḥiqar and Aesop’s Fables).” Aliento 6 (2015): 61–112.

Boeck, E. N. Imagining the Byzantine Past: The Perception of History in the Illustrated Manuscripts of Skylitzes and Manasses. Cambridge, 2015.

Bolman, E. S. “Depicting the Kingdom of Heaven: Paintings and Monastic Practice in Early Byzantine Egypt.” In Bagnall, Egypt in the Byzantine World, 408–36.

———. “Late Antique Aesthetics, Chromophobia and the Red Monastery, Sohag, Egypt.” Eastern Christian Art 3 (2006): 1–24.

———. “Painted Skins: The Illusions and Realities of Architectural Polychromy, Sinai and Egypt.” In Gerstel and Nelson, Approaching the Holy Mountain, 119–40.

———. “Veiling Sanctity in Christian Egypt: Visual and Spatial Solutions.” In Gerstel, Thresholds of the Sacred, 73–106.

Bolman, E. S., and A. Derbes. “The Iconography of the Eucharist? Early Byzantine Painting, the Prosthesis, and the Red Monastery.” In Alchermes, Αναθέματα εορτικά, 57–67.

Bolman, E. S., et al. Ein Gott: Abrahams Erben am Nil; Juden, Christen und Muslime in Ägypten von der Antike bis zum Mittelalter. Berlin, 2015.

Bompaire, J., J. Lefort, V. Kravari, and C. Giros, eds. Des origines à 1329. Vol. 1 of Actes de Vatopédi. Paris, 2001.

Bonani, G. “Radiocarbon Dating of Milligram Samples of Anatolian Kilims by Accelerator Mass Spectrometry.” In Rageth, Anatolian Kilims and Radiocarbon Dating, 15–22.

Bond, S. E. “Mortuary Workers, the Church, and the Funeral Trade in Late Antiquity.” JLA 6, no. 1 (2013): 135–51.

The Book of Saints: A Dictionary of Servants of God Canonised by the Catholic Church; Extracted from the Roman and Other Martyrologies. Compiled by the Benedictine Monks of St. Augustine’s Abbey, Ramsgate. London, 1921.

Borg, B. E. “Recent Approaches to the Study of Roman Portraits,” Perspective 2 (2012): 315–20. https://perspective.revues.org/137.

Borkowski, Z. Une description topographique des immeubles à Panopolis. Translated by Z. Kiss. Warsaw, 1975.

Bouras, C. “Houses in Byzantium.” ΔΧΑΕ 11 (1982): 1–26.

Bourgon-Amir, Y. Les tapisseries coptes du Musée historique des tissus, Lyon. Montpellier, 1993.

Bowes, K. “Christianization and the Rural Home.” JEChrSt 15, no. 2 (2007): 143–70.

———. Houses and Society in the Later Roman Empire. London, 2010.

Boyd, S. A., and G. Vikan. Questions of Authenticity. Washington, DC, 1981.

Brakke, D. Athanasius and the Politics of Asceticism. Baltimore, 1998.

———. Demons and the Making of the Monk: Spiritual Combat in Early Christianity. Cambridge, MA, 2006.

———. Review of The Life of Antony, by Athanasius of Alexanderia, translated by T. Vivian and A. N. Athanassakis. Spiritus: A Journal of Christian Spirituality 4, no. 2 (2004): 247–50.

Brands, G., and A. Preiss, eds. Verborgene Zierde: Spätantike und islamische Textilien aus Ägypten in Halle. Halle, 2007.

Braudel, F. The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II. Translated by S. Reynolds. Berkeley, 1995.

Bréhier, L. La sculpture et les arts mineurs byzantins. Paris, 1936.

Bremmer, J. N. “Symbols of Marginality from Early Pythagoreans to Late Antique Monks.” Greece and Rome 39, no. 2 (1992): 205–14.

Brenk, B. Die frühchristlichen Mosaiken in S. Maria Maggiore zu Rom. Wiesbaden, 1975.

———, ed. Spätantike und frühes Christentum. Frankfurt, 1977.

Brisch, K., ed. Islamische Kunst: Loseblattkatalog unpublizierter Werke aus deutschen Museen. Mainz, 1984.

Britton, N. P. A Study of Some Early Islamic Textiles in the Museum of Fine Arts, Boston. Boston, 1938.

Brooks, S. T., ed. Byzantium, Faith, and Power (1261–1557): Perspectives on Late Byzantine Art and Culture. New York, 2006.

Broudy, E. The Book of Looms: A History of the Handloom from Ancient Times to the Present. Hanover, NH, 1993.

Brown, P. The Cult of the Saints: Its Rise and Function in Latin Christianity. Chicago, 1981.

Brownlee, M. S., and D. H. Gondicas, eds. Renaissance Encounters: Greek East and Latin West. Leiden, 2013.

Brubaker, L. Vision and Meaning in Ninth-Century Byzantium: Image as Exegesis in the Homilies of Gregory of Nazianzus. New York, 1999.

Bruhn, J.-A. Coins and Costume in Late Antiquity. Washington, DC, 1993.

Brune, K.-H. Wirkereien mit figürlichen Motiven. Vol. 1 of Die koptischen Textilien im Museum Kunst Palast Düsseldorf. Wiesbaden, 2004.

Bruwier, M.-C., ed. Égyptiennes: Étoffes copte du Nil. Mariemont, 1997.

Buckton, D., ed. Byzantium: Treasures of Byzantine Art and Culture from British Collections. London, 1994.

Bühl, G., ed. Dumbarton Oaks: The Collections. Washington, DC, 2008.

Bühl, G., and E. Williams. “Textiles in the Dumbarton Oaks Byzantine Collection: Past Studies and Future Directions.” In De Moor, Fluck, and Linscheid, Textiles, Tools and Techniques, 62–69.

Bukhārī, Muhammad bin Ismāʿīl. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Translated by M. M. Khan. Sunnah.com. Accessed 22 March 2018. https://sunnah.com/bukhari.

Burckhardt, J. “Domkirche von Chur.” Mitteilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich 11, no. 7 (1857): 151–64.

Burnham, D. K. Warp and Weft: A Textile Terminology. Toronto, 1980.

Burns, E. J., ed. Medieval Fabrications: Dress, Textiles, Clothwork, and Other Cultural Imaginings. New York, 2004.

———. “Why Textiles Make a Difference.” in Burns, Medieval Fabrications, 1–18

Burton-Christie, D. The Word in the Desert: Scripture and the Quest for Holiness in Early Christian Monasticism. New York, 1993.

Busse, H. “The Temple of Jerusalem and Its Restitution by ʿAbd al-Malik b. Marwan.” Jewish Art 23 (1998): 23–33.

Butler, A. J. The Arab Conquest of Egypt and the Last Thirty Years of the Roman Dominion. Oxford, 1902.

Bynum, C. W. Fragmentation and Redemption: Essays on Gender and the Human Body in Medieval Religion. New York, 1991.

Byzance: L’art byzantin dans les collections publiques françaises. Paris, 1992.

Cabrera, A., and L. Rodríguez. “The Collection of Coptic Textiles in the Museo Nacional de Artes Decorativas, Madrid: The Results of the Dye Analysis and 14C Testing.” In De Moor and Fluck, Methods of Dating Ancient Textiles, 129–37.

Calament, F. La révélation d’Antinoé par Albert Gayet: Histoire, archéologie, muséographie. Paris, 2005.

———. “Le ‘suaire de Colluthus’ ressuscité.” BMAH 67 (1996): 37–56.

Calderoni Masetti, A. R., C. Dufour Bozzo, and G. Wolf, eds. Intorno al Sacro Volto: Genova, Bisanzio e il Mediterraneo (secoli XI–XIV). Venice, 2007.

Callou, C., A. Samzun, and A. Zivie. “A Lion Found in the Egyptian Tomb of Maïa.” Nature 427, no. 6971 (January 15, 2004): 211–12.

Cameron, A. “Form and Meaning: The Vita Constantini and the Vita Antonii.” In Hägg and Rousseau, Greek Biography and Panegyric, 72–88.

Campbell, S., ed. The Cistercian Monastery of Zaraka, Greece. Kalamazoo, MI, 2018.

Canaan, T. “The Decipherment of Arabic Talismans.” In Savage-Smith, Magic and Divination.

Canard, M. “Le cérémonial fatimite et le cérémonial byzantin: Essai de comparaison.” Byzantion 21, no. 2 (1951): 355–420.

Canepa, M. P. “Building a New Vision of the Past in the Sasanian Empire: The Sanctuaries of Kayānsīh and the Great Fires of Iran.” Journal of Persianate Studies 5 (2013): 64–94.

———. “Distant Displays of Power: Understanding Cross-Cultural Interaction among the Elites of Rome, Sasanian Iran, and Sui-Tang China.” In “Theorizing Cross-Cultural Interaction among the Ancient and Early Medieval Mediterranean, Near East and Asia.” Special issue, Ars Orientalis 38 (2010): 121–54.

———. “Textiles and Elite Tastes between the Mediterranean, Iran and Asia at the End of Antiquity.” In Global Textile Encounters, edited by M.-L. Nosch, Z. Feng, and L. Varadarajan, 1–14. Oxford, 2014.

———. The Two Eyes of the Earth: Art and Ritual Kingship between Rome and Sasanian Iran. Berkeley, 2009.

Caner, D. F. “‘Not of This World’: The Invention of Monasticism.” In Rousseau, A Companion to Late Antiquity, 588–600.

Carder, J. N. A Home of the Humanities: The Collecting and Patronage of Mildred and Robert Woods Bliss. Washington, DC, 2010.

Cardon, D. La draperie au Moyen Âge: Essor d’une grande industrie européenne. Paris, 1999.

———. Natural Dyes: Sources, Tradition, Technology and Science. London, 2007.

Carr, A. W. “The ‘Virgin Veiled by God’: The Presentation of an Icon on Cyprus.” In Sears and Thomas, Reading Medieval Images, 215–27.

Carruthers, M. J. The Craft of Thought: Rhetoric, Meditation, and the Making of Images, 400–1200. New York, 1998.

———. “Mechanisms for the Transmission of Culture: The Role of ‘Place’ in the Arts of Memory.” In Translatio; or, The Transmission of Culture in the Middle Ages and the Renaissance: Modes and Messages, edited by L. H. Hollengreen, 1–26. Turnhout, 2008.

Carter, M. L., et al. Splendors of the Ancient East: Antiquities from the Al-Sabah Collection. Edited by D. Freeman. London, 2013.

Caseau, B. “Experiencing the Sacred.” In Nesbitt and Jackson, Experiencing Byzantium, 59–77.

———. “Objects in Churches: The Testimony of Inventories.” In Lavan, Swift, and Putzeys, Objects in Context, 551–79.

Castelli, E. A. Imitating Paul: A Discourse of Power. Louisville, KY, 1991.

Cauderlier, P. Les tissus coptes: Catalogue raisonné du Musée des beaux-arts de Dijon. Dijon, 1985.

Cavanagh, W. G., J. Crouwel, R. W. V. Catling, and G. Shipley. The Laconia Survey: Continuity and Change in a Greek Rural Landscape. 2 vols. London, 1996–2002.

Centre Culturel de Boulogne-Billancourt. Icônes et icônes brodées de la Sainte Russie, XVIème et XVIIème siècles. Thonon-les-Bains, 1991.

Chantry, M., ed. Scholia in Thesmophoriazusas, Ranas, Ecclesiazusas et Plutum. Fasc. 1b, Scholia recentiora in Aristophanis Ranas. Pt. 3 of Scholia in Aristophanem, edited by E. Holwerda. Groningen, 2001.

Chapelot, J., and R. Fossier. The Village and House in the Middle Ages. Translated by H. Cleere. Berkeley, 1985.

Chartraire, E. Inventaire du trésor de l’église primatiale et métropolitaine de Sens. Sens, 1897.

———. “Les tissus anciens du trésor de la cathédrale de Sens.” Revue de l’art chrétien 4–6 (1911): 261–80, 370–86, 452–68.

Chatzidakis, M. “Η μνημειακή ζωγραφική στην Ελλάδα: Ποσοτικές προσεγγίσεις.” ΠΑΑ 56 (1981): 375–90.

———. Mystras: The Medieval City and the Castle; A Complete Guide to the Churches, Palaces, and the Castle. Translated by A. Frantz and L. Turner. Athens, 1981.

Cheney, S. A World History of Art. New York, 1937.

Christopoulos, P. “Η Εβραϊκή κοινότης Ναυπάκτου.” ΕΕΣΜ 1 (1968): 277–300.

Clark, E. A. Reading Renunciation: Asceticism and Scripture in Early Christianity. Princeton, NJ, 1999.

Clarysse, W., and K. Geens. “Textiles and Architecture in Graeco-Roman and Byzantine Egypt.” In De Moor and Fluck, Clothing the House, 38–47.

Claxton, P. P. “The Fine Arts in the Education of the People.” ArtΒ 3, no. 1 (1921): 128–31.

Clédat, J. Le monastère et la nécropole de Baouît. 2 vols. Cairo, 1904–16.

———. Le monastère et la nécropole de Baouît. Edited by D. Bénazeth and M.-H. Rutschowscaya. Cairo, 1999.

Cleland, L., G. Davis, and L. Llewellyn-Jones. Greek and Roman Dress from A to Z. New York, 2007.

Cohen, E. S., and T. V. Cohen. “Open and Shut: The Social Meanings of the Cinquecento Roman House.” Studies in the Decorative Arts 9, no. 1 (2001): 61–84.

Cohn, B. S. Colonialism and Its Forms of Knowledge: The British in India. Princeton, NJ, 1996.

Colburn, K. “A Closer Look at Textiles from the Collection of the Metropolitan Museum of Art: Materials and Techniques.” In Thomas, Designing Identity, 126–41.

———. “Materials and Techniques of Late Antique and Early Islamic Textiles Found in Egypt.” In Evans and Ratliff, Byzantium and Islam, 161–63.

Coleman, J. E. Excavations at Pylos in Elis. Princeton, NJ, 1986.

Colledge, M. A. R. The Art of Palmyra. Boulder, CO, 1976.

Connor, C. L. Women of Byzantium. New Haven, 2004.

Constantine VII Porphyrogennetos. De administrando imperio. Edited by G. Moravcsik. Translated by R. J. H. Jenkins. New rev. ed. Washington, DC, 1967.

———. Le Livre des cérémonies. Edited by A. Vogt. Paris, 1967.

Constas, N. P. Proclus of Constantinople and the Cult of the Virgin in Late Antiquity: Homilies 1–5, Texts and Translations. Leiden, 2003.

———. “Symeon of Thessalonike and the Theology of the Icon Screen.” In Gerstel, Thresholds of the Sacred, 163–83.

———. “Weaving the Body of God: Proclus of Constantinople, the Theotokos, and the Loom of the Flesh.” JEChrSt 3, no. 2 (1995): 169–94.

Conway-Jones, A. Gregory of Nyssa’s Tabernacle Imagery in Its Jewish and Christian Contexts. Oxford, 2014.

Coon, L. Sacred Fictions: Holy Women and Hagiography in Late Antiquity. Philadelphia, 1997.

Cooper, F. A., ed. Houses of the Morea: Vernacular Architecture of the Northwest Peloponnesos (1205–1955). Athens, 2002.

Copeland, K. B. “The Earthly Monastery and the Transformation of the Heavenly City in Late Antique Egypt.” In Heavenly Realms and Earthly Realities in Late Antique Religions, edited by R. S. Boustan and A. Y. Reed, 142–58. New York, 2004.

Coquin, R.-G. “À propos des vêtements de moines égyptiens.” BSAC 31 (1992): 3–23.

Cordwell, J. M., and R. A. Schwarz, eds. The Fabrics of Culture: The Anthropology of Clothing and Adornment. The Hague, 1979.

Cormack, R., and M. Vassilake, eds. Byzantium, 330–1453. London, 2008.

Cornu, G. “Rideaux et tentures dans le monde arabo-islamique oriental jusqu’à l’époque mamlūke.” MÉFRM 111, no. 1 (1999): 307–22.

Cornu, G., M. Martiniani-Reber, and C. Ritschard. Tissus d’Egypte: Témoins du monde arabe, VIIIe–XVe siècles; Collection Bouvier. Thonon-les-Bains, 1993.

Cortopassi, R., and C. Verhecken-Lammens. “Tunics with Loops: 14C, Spinning, Weaving, Dyes and Iconography.” In De Moor and Fluck, Methods of Dating Ancient Textiles, 139–49.

Costin, C. L. “Craft Specialization: Issues in Defining, Documenting, and Explaining the Organization of Production.” Archaeological Method and Theory 3 (1991): 1–56.

Cox, P. “Origen and the Bestial Soul: A Poetics of Nature.” Vigiliae Christianae 36 (1982): 115–40.

Cramer, M. Koptische Buchmalerei. Recklinghausen, 1964.

Cras, A. La symbolique du vêtement dans la Bible: Pour une théologie du vêtement. Paris, 2011.

Creswell, K. A. C. Early Muslim Architecture: Umayyads, Early ʻAbbāsids and Ṭūlūnids. 2 vols. Oxford, 1932–40. Revised 2nd edition and reprint, 1969–79.

Cribiore, R. “Multifunctionality of Spaces in a Late Roman House in Egypt.” In Public and Private in the Roman House and Society, edited by K. Tuori and L. Nissin, 149–59. Portsmouth, RI, 2015.

Croom, A. T. Roman Furniture. Stroud, UK, 2007.

Crowfoot, E. Qasr Ibrim: The Textiles from the Cathedral Cemetery. With contributions by Donald King and Michael Ryder. London, 2011.

Crum, W. E. “Fragments of a Church Calendar.” Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 37, no. 1 (1938): 23–32.

Cupane, C. “Orte der Liebe: Bäder, Brunnen und Pavillons zwischen Fiktion und Realität.” In Vavřínek, Odorico, and Drbal, Ekphrasis, 167–78.

Curley, M. J., trans. Physiologus: A Medieval Book of Nature Lore. Chicago, 2009.

Cutler, A. “The Emperor’s Old Clothes: Actual and Virtual Vesting and the Transmission of Power in Byzantium and Islam.” In Byzance et le monde extérieur: Contacts, relations, échanges; Actes de trois séances du XXe Congrès international des études byzantines, Paris, 19–25 août 2001, edited by M. Balard, E. Malamut, and J.-M. Spieser, 195–210. Paris, 2005.

———. Late Antique and Byzantine Ivory Carving. Aldershot, UK, 1998.

———. “Significant Gifts: Patterns of Exchange, Late Antique, Byzantine, and Early Islamic Diplomacy.” JMEMS 38, no. 1 (2008): 79–101.

Daems, A. “The Iconography of Pre-Islamic Women in Iran.” IrAnt 36 (2001): 1–150.

Dale, T. E. A. “The Power of the Anointed: The Life of David on Two Coptic Textiles in the Walters Art Gallery.” The Journal of the Walters Art Gallery 51 (1993): 23–42.

———. Relics, Prayer, and Politics in Medieval Venetia: Romanesque Painting in the Crypt of Aquileia Cathedral. Princeton, NJ, 1997.

D’Allemagne, H. R., and G. Janneau. La maison d’un vieux collectionneur. Paris, 1948.

Daniélou, J. “La vigne et l’arbre de vie.” In Les symboles chrétiens primitifs, 33–63. Paris, 1961.

Dark, K., ed. Secular Buildings and the Archaeology of Everyday Life in the Byzantine Empire. Oxford, 2004.

———. Theoretical Archaeology. Ithaca, NY, 1995.

The Dark Ages: Loan Exhibition of Pagan and Christian Art in the Latin West and Byzantine East. Worcester, MA, 1937.

Daryaee, T. “Bazaars, Merchants, and Trade in Late Antique Iran.” Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East 28, no. 1 (2010): 401–9.

Davies, D., ed. El Greco. London, 2003.

Davis, J. L., ed. Sandy Pylos: An Archaeological History from Nestor to Navarino. Austin, TX, 1998.

Davis, S. “Curriculum Vitae et Memoriae: The Life of Saint Onophrius and Local Practices of Monastic Commemoration.” In From Gnostics to Monastics: Studies in Coptic and Early Christianity in Honor of Bentley Layton, edited by D. Brakke, S. J. Davis, and S. Emmel. Leuven, 2017.

Dedekind, A. Ein Beitrag zur Purpurkunde. 4 vols. in 3. Berlin, 1898–1911.

Deichmann, F. W. Frühchristliche Bauten und Mosaiken von Ravenna. 2nd ed. Weisbaden, 1995.

De Jonghe, D., S. Daemen, M. Rassart-Debergh, A. De Moor, and B. Overlaet. Ancient Tapestries of the R. Pfister Collection in the Vatican Library. Vatican City, 1999.

Delattre, A. “Intellectual Life in Middle Egypt: The Case of the Monastery of Bawit (Sixth–Eighth Centuries).” In Christianity and Monasticism in Middle Egypt: Al-Minya and Asyut, edited by G. Gabra and H. N. Takla, 15–19. Cairo, 2015.

Delitzsch, F. Assyrian Grammar: With Paradigms, Exercises, Glossary, and Bibliography. Translated by R. S. Kennedy. Berlin, 1889.

Della Dora, V. “Turning Holy Mountains into Ladders to Heaven: Overlapping Topographies and Poetics of Space in Post-Byzantine Sacred Engravings of Mount Sinai and Mount Athos.” In Gerstel and Nelson, Approaching the Holy Mountain, 505–35.

De Mas Latrie, L. “Donation à l’abbaye de Cluny du monastère de Hiero Komio, près de Patras, en 1210.” BEC 10, no. 1 (1848–49): 308–12.

De Moor, A. 3500 Years of Textile Art. Tielt, 2009.

———, ed. Koptisch textiel uit Vlaamse privé-verzamelingen. Zottegem, 1993.

———.  “Radiocarbon Dating of Ancient Textiles: State of Research.” In De Moor and Fluck, Methods of Dating Ancient Textiles, 98–111.

De Moor, A., and C. Fluck, eds. Clothing the House: Furnishing Textiles of the 1st Millennium AD from Egypt and Neighbouring Countries; Proceedings of the 5th Conference of the Research Group “Textiles from the Nile Valley,” Antwerp, 6–7 October 2007. Tielt, 2009.

———, eds. Dress Accessories of the 1st Millennium AD from Egypt: Proceedings of the 6th Conference of the Research Group “Textiles from the Nile Valley,” Antwerp, 2–3 October 2009. Tielt, 2011.

———, eds. Methods of Dating Ancient Textiles of the 1st Millennium AD from Egypt and Neighbouring Countries: Proceedings of the 4th Meeting of the Study Group “Textiles from the Nile Valley,” Antwerp, 16–17 April 2005. Tielt, 2007.

De Moor, A., C. Fluck, and P. Linscheid, eds. Drawing the Threads Together: Textiles and Footwear of the 1st Millennium AD from Egypt; Proceedings of the 7th Conference of the Research Group “Textiles from the Nile Valley,” Antwerp, 7–9 October 2011. Tielt, 2015.

———, eds. Textiles, Tools and Techniques of the 1st Millennium AD from Egypt and Neighbouring Countries: Proceedings of the 8th Conference of the Research Group “Textiles from the Nile Valley,” Antwerp, 4–6 October 2013. Tielt, 2015.

De Moor, A., S. Schrenk, and C. Verhecken-Lammens. “New Research on the So-Called Akhmim Silks.” In Schrenk, Textiles in situ, 85–94.

De Moor, A., M. Van Strydonck, M. Boudin, and D. Bénazeth. “Radiocarbon Dating of Brocaded Furnishing Textiles and Tunics from Katoen Natie and the Musée du Louvre.” In De Moor and Fluck, Dress Accessories, 261–71.

De Moor, A., M. Van Strydonck, and C. Verhecken-Lammens. “Radiocarbon Dating of a Particular Type of Coptic Woolen Tunics.” In Immerzeel and Van der Vliet, Coptic Studies on the Threshold of a New Millennium, 1425–42.

———. “Radiocarbon Dating of Two Sasanian Coats and Three Post-Sasanian Tapestries.” In Fluck and Vogelsang-Eastwood, Riding Costume in Egypt, 181–87.

De Moor, A., C. Verhecken-Lammens, and A. Verhecken. 3500 jaar textielkunst: De collectie art in HeadquARTers. Tielt, 2008.

Demus, O. Byzantine Mosaic Decoration: Aspects of Monumental Art in Byzantium. London, 1948.

Dennis, J. “A History of Captive Birds.” Michigan Quarterly Review 53, no. 3 (2014): 303–22. http://hdl.handle.net/2027/spo.act2080.0053.301.

Derrett, J. D. M. “Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν ἀπο τοῦ ξύλου.” Vigiliae Christianae 43, no. 4 (1989): 378–92.

Desrosiers, S. Soieries et autres textiles de l’antiquité au XVIe siècle. With G. Cornu. Paris, 2004.

Di Cesare, M. Jamshīd’s Takht or Solomon’s Malʿab? Archaeological Reflections on Persepolis and Istakhr in Arabic and Persian Texts (9th–15th Centuries). Rome, 2015.

Diem, W. Ehrendes Kleid und ehrendes Wort: Studien zu Tašrīf in Mamlūkischer und vormamlūkischer Zeit. Würzburg, 2002.

The Digest of Justinian. Latin text edited by T. Mommsen. Translation edited by A. Watson. Philadelphia, 1985.

Dimand, M. S. “An Early Cut-Pile Rug from Egypt.” Metropolitan Museum Studies 4, no. 2 (1933): 151–55.

Ditchfield, P. La culture matérielle médiévale: L’Italie méridionale byzantine et normande. Rome, 2007.

Dodd, E. C. “On the Origins of Medieval Dinanderie: The Equestrian Statue in Islam.” ArtB 51, no. 3 (1969): 220–32.

Donner, F. M. The Early Islamic Conquests. Princeton, NJ, 1981.

Doukellis, P. N., and L. G. Mendoni, eds. Structures rurales et sociétés antiques: Actes du colloque de Corfou, 14–16 mai 1992. Paris, 1994.

Downey, G. “The Pagan Virtue of Megalopsychia in Byzantine Syria.” Transactions and Proceedings of the American Philological Association 76 (1945): 279–86.

Drexl, F., ed. Achmetis Oneirocriticon. Leipzig, 1925.

Drpić, I. Epigram, Art, and Devotion in Later Byzantium. Cambridge, 2016.

Dubisch, J., ed. Gender and Power in Rural Greece. Princeton, NJ, 1986.

Du Bourguet, P. Musée national du Louvre: Catalogue des étoffes coptes. Paris, 1964.

———. “Textiles, Coptic: Iconography of Resist-Dyed Textiles.” In Atiya, Coptic Encyclopedia.

Dufour-Kowalska, G. L’arbre de vie et la croix: Essai sur l’imagination visionnaire. Geneva, 1985.

Dugan, J., Making a New Man: Ciceronian Self-Fashioning in the Rhetorical Works. Oxford, 2005.

Dumbarton Oaks. Handbook of the Collection. Washington, DC, 1946.

Dunbabin, K. M. D. The Mosaics of Roman North Africa: Studies in Iconography and Patronage. Oxford, 1978.

———. Mosaics of the Greek and Roman World. Cambridge, 1999.

———. The Roman Banquet: Images of Conviviality. Cambridge, 2003.

Durand, M., and F. Saragoza. Égypte, la trame de l’histoire: Textiles pharaoniques, coptes et islamiques. Paris, 2002.

Dyggve, E. History of Salonitan Christianity. Oslo, 1951.

Dzielska, M. “Learned Women in the Alexandrian Scholarship and Society of Late Hellenism.” In What Happened to the Ancient Library of Alexandria?, edited by M. El-Abbadi and O. Fathallah, 129–48. Leiden, 2008.

Eastmond, A., and L. James, eds. Icon and Word: The Power of Images in Byzantium; Studies Presented to Robin Cormack. Aldershot, UK, 2003.

———, eds. Wonderful Things: Byzantium through Its Art. Farnham, UK, 2013.

Eberlein, J. K. Apparitio regis—revelatio veritatis: Studien zur Darstellung des Vorhangs in der bildenden Kunst von der Spätantike bis zum Ende des Mittelalters. Wiesbaden, 1982.

———. “The Curtain in Raphael’s Sistine Madonna.” ArtB 65, no. 1 (1983): 61–77.

Eikelmann, R., ed. The Cleveland Museum of Art: Meisterwerke von 300 bis 1550. Munich, 2007.

El Guindi, F. Veil: Modesty, Privacy, and Resistance. New York, 1999.

Elias, J. J. Aisha’s Cushion: Religious Art, Perception, and Practice in Islam. Cambridge, MA, 2012.

Ellis, S. P. “The End of the Roman House.” AJA 92, no. 4 (1988): 565–76.

———. “The Middle Byzantine House and Family: A Reappraisal.” In Approaches to the Byzantine Family, edited by L. Brubaker and S. Tougher, 247–72. Farnham, UK, 2013.

———. “Power, Architecture, and Decor: How the Late Roman Aristocrat Appeared to His Guests.” In Roman Art in the Private Sphere: New Perspectives on the Architecture and Decor of the Domus, Villa, and Insula, edited by E. K. Gazda, 117–34. Ann Arbor, 1991.

Elsner, J. “The Birth of Late Antiquity: Riegl and Strzygowski in 1901.” Art History 25, no. 3 (2005): 358–79.

———. “Closure and Penetration: Reflections on the Pola Casket.” ActaIRNorv 26 (2013): 183–227.

Emerick, J. J., and D. M. Deliyannis, eds. Archaeology in Architecture: Studies in Honor of Cecil L. Striker. Mainz, 2005.

Emery, I. The Primary Structures of Fabrics: An Illustrated Classification. Washington, DC, 1980.

Enderlein, V., and M. Meinecke. “Graben – Forschen – Präsentieren: Probleme der Darstellung vergangener Kulturen am Beispiel der Mschatta-Fassade.” JbBM 34 (1992): 137–72.

Endrei, W. Review of Studies in Textile History: In Memory of Harold B. Burnham, edited by V. Gervers. ActaHistHung 25, no. 3/4 (1979): 368–70.

Engemann, J. Römische Kunst in Spätantike und frühem Christentum bis Justinian. Munich, 2014.

Erikson, M. Textiles in Egypt, 200–1500 AD: In Swedish Museum Collections. Göteborg, Sweden, 1997.

Estangüi Gómez, R. “Les Tzamplakônes, grands propriétaires fonciers à Byzance au 14e siècle,” REB 72 (2014): 275–330.

Ettinghausen, R. “Arabic Inscriptions on Medieval Textiles from the Near East in the Dumbarton Oaks Collection.” Unpublished manuscript, Washington, DC, 1939.

———. From Byzantium to Sasanian Iran and the Islamic World: Three Modes of Artistic Influence. Leiden, 1972.

———. “The Throne and Banquet Hall of Khirbat al-Mafjar.” In From Byzantium to Sasanian Iran, 2–69.

Ettinghausen, R., and O. Grabar. The Art and Architecture of Islam 650–1250. New York, 1987.

Ettinghausen, R., O. Grabar, and M. Jenkins-Madina. Islamic Art and Architecture, 650–1250. 2nd ed. New Haven, 2001.

Eustratiades, S. Ἡ Θεοτόκος ἐν τῇ ὑμνογραφίᾳ. Paris, 1930.

Evangelatou, M. “Between East and West: The Symbolism of Space in the Art of Domenikos Theotokopoulos (El Greco).” In Brownlee and Gondicas, Renaissance Encounters, 147–87.

———. A Contextual Reading of Ethiopian Crosses through Form and Ritual: Kaleidoscopes of Meaning. Piscataway, NJ, 2018.

———. “Ο κίονας ως σύμβολο του Χριστού σε έργα Βυζαντινής τέχνης.” Αρχαιολογία και Τέχνες 88 (2003): 52–58.

———. “Krater of Nectar and Altar of the Bread of Life: The Theotokos as Provider of the Eucharist in Byzantine Culture.” In Arentzen and Cunningham, Reception of the Mother of God in Byzantium, 77–119.

———. “The Purple Thread of the Flesh: The Theological Connotations of a Narrative Iconographic Element in Byzantine Images of the Annunciation.” In Eastmond and James, Icon and Word, 261–79.

———. “The Symbolism of the Censer in Byzantine Representations of the Dormition of the Virgin.” In Vassilaki, Images of the Mother of God, 117–31.

———. “Threads of Power: Clothing Symbolism, Human Salvation, and Female Identity in the Illustrated Homilies by Iakobos of Kokkinobaphos.” DOP 68 (2014): 241–323.

———. “Word and Image in the Sacra Parallela (Codex Parisinus Graecus 923).” DOP 62 (2008): 113–97.

Evans, H. C., ed. Byzantium: Faith and Power (1261–1557). New York, 2004.

———. “The Continuity of Late Antique Patterns.” In Thomas, Designing Identity, 66–77.

Evans, H. C., and B. Ratliff, eds. Byzantium and Islam: Age of Transition, 7th–9th Century. New York, 2012.

Evans, H. C., and W. D. Wixom, eds. The Glory of Byzantium: Art and Culture of the Middle Byzantine Era, AD 843–1261. New York, 1997.

Exposition internationale d’art byzantin, 28 mai–9 juillet, 1931; Musée des Arts Décoratifs, Palais du Louvre, Pavillon de Marsan. Paris, 1931.

Falck, M. von, ed. Ägypten: Schätze aus dem Wüstensand; Kunst und Kultur der Christen am Nil; Katalog zur Ausstellung. Wiesbaden, 1996.

Falke, O. von. Kunstgeschichte der Seidenweberei. 2 vols. Berlin, 1913.

———. “Der Simsonstoff der Sammlung Sangiorgi.” Pantheon 9 (1932): 63.

Farioli, R. Ravenna romana e bizantina. Ravenna, 1977.

Featherstone, J. M. “The Chrysotriklinos Seen through De Cerimoniis.” In Hoffmann, Zwischen Polis, Provinz und Peripherie, 845–52.

———. “Metochites’s Poems and the Chora.” In Klein, Ousterhout, and Pitarakis, Kariye Camii Reconsidered.

Featherstone, M., J.-M. Spieser, G. Tanman, and U. Wulf-Rheidt, eds. The Emperor’s House: Palaces from Augustus to the Age of Absolutism. Berlin, 2015.

Feigenbaum, G., ed. Display of Art in the Roman Palace, 1550–1750. With F. Freddolini. Los Angeles, 2014.

Feliciano, M. J. “Muslim Shrouds for Christian Kings? A Reassessment of Andalusi Textiles in Thirteenth-Century Castilian Life and Ritual.” In Robinson and Rouhi, Under the Influence, 101–31.

Feltham, H. “Lions, Silks and Silver: The Influence of Sasanian Persia.” Sino-Platonic Papers, no. 206 (August 2010). http://sino-platonic.org/complete/spp206_sasanian_persia.pdf.

Femenías, B. “In Cloth We Trust.” Reviews in Anthropology 39, no. 4 (2010): 258–87.

Fierro, M. “Red and Yellow: Colors and the Quest for Political Legitimacy in the Islamic West.” In Bloom and Blair, And Diverse Are Their Hues, 79–97.

Fischer, O. W. “Structural Ornament and Ornamental Structure? Notes on the Textile Origins of Modern Architecture.” In Weddigen, Metatextile, 167–76.

Flanagan, J. F. “The Origin of the Drawloom Used in the Making of Early Byzantine Silks.” The Burlington Magazine for Connoisseurs 35, no. 199 (1919): 167–72.

Flood, F. B. “Faith, Religion, and the Material Culture of Early Islam.” In Evans and Ratliff, Byzantium and Islam, 244–58.

———. “Image against Nature: Spolia as Apotropaia in Byzantium and the Dār al-Islām.” Medieval History Journal 9, no. 1 (2006): 143–66. 

Flower, H. I., Ancestor Masks and Aristocratic Power in Roman Culture. Oxford, 1996.

Fluck, C. “Akhmim as a Source of Textiles.” In Gabra and Takla, Akhmim and Sohag, 211–23.

———. “‘Denkt liebevoll an mich…’: Textilien mit Inschriften im Museum für Byzantinische Kunst, Berlin.” In Fluck and Helmecke, Textile Messages, 151–71.

———. “Dress Styles from Syria to Libya.” In Evans and Ratliff, Byzantium and Islam, 160–61.

———. “Frammento di tela con raffigurazione di Pietro e Paolo.” In Pietro e Paolo. La storia, il culto, la memoria nei primi secoli, edited by A. Donati, 215–16. Milan, 2000.

———. “Gewebter Schmuck: Textile Schmuckimitationen aus spätantiker und frühbyzantinischer Zeit.” In 25,000 Jahre Schmuck aus den Sammlungen der Staatlichen Museen zu Berlin, edited by M. Eichhorn-Johannsen, 110–23. Munich, 2013. 

Fluck, C., and G. Helmecke, eds. Textile Messages: Inscribed Fabrics from Roman to Abbasid Egypt. Leiden, 2006.

Fluck, C., G. Helmecke, and E. R. O'Connell, eds. Egypt: Faith After the Pharaohs. London, 2015.

Fluck, C., P. Linscheid, and S. Merz, eds. Textilien aus Ägypten. Wiesbaden, 2000.

Fluck, C., and K. Mälck. “Radiocarbon Analysed Textiles in the Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst, Berlin.” In De Moor and Fluck, Methods of Dating Ancient Textiles, 150–66.

Fluck, C., and G. Vogelsang-Eastwood, eds. Riding Costume in Egypt: Origin and Appearance. Leiden, 2004.

Flury-Lemberg, M. “Zur restauratorischen Rückgewinnung des bemalten Behanges.” In Kötzsche, Der bemalte Behang in der Abegg-Stiftung in Riggisberg, 9–26.

Folsach, K. von. “Textiles and Society.” In Marcuson, Carpet and Textile Art, 8–23.

Folsach, K. von, and A.-M. K. Bernsted. Woven Treasures: Textiles from the World of Islam. Copenhagen, 1993.

Folsach. K. von, and J. Meyer. The Human Figure in Islamic Art—Holy Men, Princes, and Commoners. Copenhagen, 2017.

Forbes, H. A. “The Agrarian Economy of the Ermionidha around 1700: An Ethnohistorical Reconstruction.” In Sutton, Contingent Countryside, 41–70.

———. Meaning and Identity in a Greek Landscape: An Archaeological Ethnography. Cambridge, 2007.

———. “Turkish and Modern Methana.” In Mee and Forbes, Rough and Rocky Place, 101–17.

Forbes, R. J. The Fibres and Fabrics of Antiquity. Vol. 4 of Studies in Ancient Technology. 2nd rev. ed. Leiden, 1964.

Forman, M. The Politics of Inheritance in Romans. Cambridge, 2011.

Forrer, R. Römische und byzantinische Seiden-Textilien aus dem Gräberfelde von Achmim-Panopolis. Strasbourg, 1891.

Fowden, G. Quṣayr ʻAmra: Art and the Umayyad Elite in Late Antique Syria. Berkeley, 2004.

Frank, G. “Loca Sancta Souvenirs and the Art of Memory.” In Pèlerinages et lieux saints dans l’antiquité et le moyen âge: Mélanges offerts à Pierre Maraval, edited by B. Caseau, J.-C. Cheynet, and V. Déroche, 193–201. Paris, 2006.

———. Review of The Craft of Thought: Meditation, Rhetoric, and the Making of Images, 400–1200, by Mary J. Carruthers. JEChrSt 7, no. 4 (1999) 625–26.

Frank, I. “Introduction: The History of the Theory of Decorative Art.” In Frank, Theory of Decorative Art, 21–26.

———, ed. The Theory of Decorative Art: An Anthology of European and American Writings, 1750–1940. New Haven, CT, 2000.

Frankfurter, D. “The Interpenetration of Ritual Spaces in Late Antique Religions: An Overview.” Archiv für Religionsgeschichte 10, no. 1 (2008): 199–210.

Frantz-Murphy, G. “A New Interpretation of the Economic History of Medieval Egypt: The Role of the Textile Industry, 254–567/868–1171.” Journal of the Economic History of the Orient 24, no. 3 (1981): 274–97.

Freddollini, F., and A. Helmreich. “Inventories, Catalogues and Art History: Exploring Lists against the Grain.” Journal of Art Historiography 11 (2014). https://arthistoriography.files.wordpress.com/2014/11/freddolini_helmreich_introduction.pdf.

Friedländer, P. Documents of Dying Paganism: Textiles of Late Antiquity in Washington, New York, and Leningrad. Berkeley, 1945.

Frommel, C. L., and G. Wolf, eds. L’immagine di Cristo dall’Acheropita alla mano d’artista: Dal tardo medioevo all’età barocca. Vatican City, 2006.

Fulghum, M. M. “Under Wraps: Byzantine Textiles as Major and Minor Arts.” Studies in the Decorative Arts 9 no. 1 (2001–2): 13–33.

Gabra, G., and H. N. Takla, eds. Akhmim and Sohag. Vol. 1 of Christianity and Monasticism in Upper Egypt. Cairo, 2008.

Galavaris, G. Ζωγραφική Βυζαντινών Χειρογράφων. Athens, 1995.

Gallant, T. W. The Edinburgh History of the Greeks, 1768 to 1913: The Long Nineteenth Century. Edinburgh, 2015.

Galliker, J. “Application of Computer Vision to Analysis of Historic Silk Textiles.” In De Moor, Fluck, and Linscheid, Drawing the Threads Together, 150–63.

Geijer, A. A History of Textile Art. London, 1979.

———. Textile Treasures of Uppsala Cathedral from Eight Centuries. Stockholm, 1964.

Gerola, G. Il Sacramentario della Chiesa di Trento. Milan, 1921.

Gerontius. Life of Melania the Younger. Translated by E. A. Clark. New York, 1984.

Gerstel, S. E. J. “The Chora Parekklesion, the Hope for a Peaceful Afterlife, and Monastic Devotional Practices.” In Klein, Ousterhout, and Pitarakis, Kariye Camii Reconsidered, 129–45.

———. “Medieval Messenia.” In Davis, Sandy Pylos, 210–42.

———. Rural Lives and Landscapes in Late Byzantium: Art, Archaeology, and Ethnography. New York, 2015.

———, ed. Thresholds of the Sacred: Architectural, Art Historical, Liturgical, and Theological Perspectives on Religious Screens, East and West. Washington, DC, 2006.

———, ed. Viewing the Morea: Land and People in the Late Medieval Peloponnese. Washington, DC, 2013.

Gerstel, S. E. J., and R. S. Nelson, eds. Approaching the Holy Mountain: Art and Liturgy at St. Catherine’s Monastery in the Sinai. Turnhout, 2010.

Gervers, V. “An Early Christian Curtain in the Royal Ontario Museum.” In Gervers, Studies in Textile History, 56–81.

———, ed. Studies in Textile History: In Memory of Harold B. Burnham. Toronto, 1977.

Ghabin, A. Hịsba: Arts and Crafts in Islam. Wiesbaden, 2009.

Giardina, A., ed. Società romana e impero tardoantico. Rome, 1986.

Gillis, C., and M.-L. B. Nosch, eds. Ancient Textiles: Production, Craft and Society; Proceedings of the First International Conference on Ancient Textiles, Held at Lund, Sweden, and Copenhagen, Denmark, on March 19–23, 2003. Oxford, 2007.

Giorda, M. C. “Oikonomia domestica e oikonomia monastica: Scambio di ‘buone pratiche’ tra due tipologie di famiglie in Egitto (IV–VII secolo).” Rivista di storia del Cristianesimo 8, no. 2 (2011): 329–56.

———. “Writing Monastic Testaments: A Communication from Generation to Generation.” In Writing and Communication in Early Egyptian Monasticism, edited by M. Choat and M. C. Giorda, 129–50. Leiden, 2017.

Gleba, M., and U. Mannering. “Introduction: Textile Preservation, Analysis and Technology.” In Textiles and Textile Production in Europe from Prehistory to AD 400, edited by M. Gleba and U. Mannering, 1–24. Oxford, 2012.

Glidden, H. W., and D. Thompson. “Ṭirāz in the Byzantine Collection, Dumbarton Oaks. Parts Two and Three: Ṭirāz from the Yemen, Iraq, Iran, and an Unknown Place.” Bulletin of the Asia Institute 3 (1989): 89–105.

Goehring, J. E. “The Dark Side of Landscape: Ideology and Power in the Christian Myth of the Desert.” JMEMS 33, no. 3 (2003): 437–51.

Goester, Y. C. “The Landscape of Lavda.” Pharos 1 (1993): 201–7.

———. “The Plain of Astros: A Survey.” Pharos 1 (1993): 39–112.

Goitein, S. D. “A Letter from Seleucia (Cilicia) Dated 21 July 1137.” Speculum 39, no. 2 (1964): 298–303.

———. A Mediterranean Society: The Jewish Communities of the Arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza. 6 vols. Berkeley, 1967–93.

———. “Three Trousseaux of Jewish Brides from the Fatimid Period.” AJS Review 2 (1977): 77–110.

Goldthwaite, R. A. The Economy of Renaissance Florence. Baltimore, 2009.

Golombek, L. “Abbasid Mosque at Balkh.” Oriental Art 15, no. 3 (1969): 173–89.

———. “The Draped Universe of Islam.” In Soucek, Content and Context, 25–38.

Golombek, L., and V. Gervers. “Tiraz Fabrics in the Royal Ontario Museum.” In Gervers, Studies in Textile History, 82–125.

Gonosová, A. “Exotic Taste: The Lure of Sasanian Persia.” In Antioch: The Lost Ancient City, edited by C. Kondoleon, 130–33. Princeton, NJ, 2000.

Gonosová, A., and I. Lavin. “The Formation and Sources of Early Byzantine Floral Semis and Floral Diaper Patterns, Reexamined.” DOP 41 (1987): 227–37.

Gordon, B., and S. Baizerman, eds. Textiles in Daily Life: Proceedings of the Third Biennial Symposium of the Textile Society of America, September 24–26, 1992. St. Paul, MN, 1993.

Gordon, S., ed. Robes and Honor: The Medieval World of Investiture. New York, 2001.

Gose, P. “Labor and the Materiality of the Sign: Beyond Dualist Theories of Culture.” Dialectical Anthropology 13, no. 2 (1988): 103–21.

Grabar, A., and M. I. Manousakas. L’Illustration du manuscrit de Skylitzès de la Bibliothèque nationale de Madrid. Venice, 1979.

Grabar, O. The Mediation of Ornament. Princeton, NJ, 1992.

———. “The Painting of the Six Kings at Quṣayr ‘Amrah.” Ars Orientalis 1 (1954): 185–87.

———. “The Umayyad Palace of Khirbat al-Mafjar.” Archaeology 8, no. 4 (1955): 228–35.

Grabar, O., and M. Carter, Sasanian Silver: Late Antique and Early Medieval Arts of Luxury from Iran. Ann Arbor, 1967.

Graves, M. S., ed. Islamic Art, Architecture and Material Culture: New Perspectives. Oxford, 2012.

Greene, M. The Edinburgh History of the Greeks, 1453 to 1768: The Ottoman Empire. Edinburgh, 2015.

Gregory of Nyssa. De vita Moysis. Edited by H. Musurillo. Leiden, 1964.

———. The Life of Moses. Translated and introduced by A. J. Malherbe and E. Ferguson. New York, 1978.

———. La vie de Moïse, ou Traité de la perfection en matière de vertu. Edited and translated by J. Daniélou. Paris, 1968.

Gregory, T. E. “Archaeological Survey in the Study of Byzantine Historical Geography.” JÖB 31, Beiheft 2.2 (1981).

———. “Intensive Archaeological Survey and Its Place in Byzantine Studies.” ByzSt 13, no. 2 (1986): 155–75.

———. “People and Settlements of the Northeastern Peloponnese in the Late Middle Ages: An Archaeological Exploration.” In Gerstel, Viewing the Morea, 277–308.

Grierson, P. Michael VIII to Constantine XI (1258–1453). Vol. 5 of Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, edited by A. R. Bellinger and P. Grierson. Washington, DC, 1999.

Griffith, F. L, and G. M. Crowfoot. “On the Early Use of Cotton in the Nile Valley.” JEA 20, no. 1/2 (1934): 5–12.

Grossmann, P. “Early Christian Architecture in Egypt and Its Relationship to the Architecture of the Byzantine World.” In Bagnall, Egypt in the Byzantine World, 103–34.

———. “Late Antique Architecture in Egypt: Evidence of Textile Decoration.” In De Moor and Fluck, Clothing the House, 19–35.

Grove, A. T., and O. Rackham. The Nature of Mediterranean Europe: An Ecological History. New Haven, CT, 2001.

Guest, C. L. The Understanding of Ornament in the Italian Renaissance. Leiden, 2016.

Guidobaldi, F. “L’edilizia abitativa unifamiliare nella Roma tardoantica.” In Giardina, Società romana e impero tardoantico, 2:165–237.

Guiraud, J., ed., Les registres d’Urbain IV (1261–1264): Recueil des bulles de ce pape publiées ou analysées d’après les manuscrits originaux du Vatican. Paris, 1901–58.

Gutmann, J., ed. The Temple of Solomon: Archaeological Fact and Medieval Tradition in Christian, Islamic and Jewish Art. Missoula, MT, 1976.

Haas, C. Alexandria in Late Antiquity: Topography and Social Conflict. Baltimore, 1997.

Hagan, S. “Time, Memory, and Mosaics at the Monastery of Lady Mary.” Expedition 55, no. 1 (2013): 37–42. 

Hägg, T., and P. Rousseau, eds. Greek Biography and Panegyric in Late Antiquity. Berkeley, 2000.

Hales, S. The Roman House and Social Identity. New York, 2003.

Hamilton, R. W. Khirbat al Mafjar: An Arabian Mansion in the Jordan Valley. Oxford, 1959.

———. Walid and His Friends: An Umayyad Tragedy. Oxford, 1988.

Handley, F. J. L. “‘I Have Bought Cloth for You and Will Deliver It Myself’: Using Documentary Sources in the Analysis of the Archaeological Textile Finds from Quseir al-Qadim, Egypt.” In Textiles and Text: Re-Establishing the Links between Archival and Object-Based Research; Postprints, edited by M. Hayward and E. Kramer, 10–17. London, 2007.

Hanotaux, G. ed. Histoire de la nation égyptienne. Paris, 1931–40.

Harlow, M. “Female Dress, Third–Sixth Century: The Messages in the Media.” AntTard 12 (2004): 203–15.

Harmenopoulos, Constantine. Πρόχειρον Νόμων ἢ Εξάβιβλος. Edited by K. G. Pitsakes. Athens, 1971.

Harper, K. Slavery in the Late Roman Mediterranean, AD 275–425. New York, 2011.

Harper, P. O., ed. The Royal Hunter: Art of the Sasanian Empire. New York, 1978.

Harris, J., ed. 5000 Years of Textiles. Washington, DC, 2010.

Hastings, J., ed. Dictionary of the Bible. New York, 1909.

Haulotte, E. Symbolique du vêtement selon la Bible. Paris, 1966.

Hawari, M. “Archaeological Landscape Survey at Khirbat al-Mafjar—2009 and 2010.” Bulletin for the Council for British Research in the Levant 5, no. 1 (2010): 21–32.

Hay, J. Sensuous Surfaces: The Decorative Object in Early Modern China. Honolulu, 2010.

Heath, J., ed. The Veil: Women Writers on Its History, Lore, and Politics. Berkeley, 2008.

Hefner-Alteneck, J. H. von. Trachten des christlichen Mittelalters: Nach gleichzeitigen Kunstdenkmalen. Mannheim, Frankfurt, Darmstadt, 1840–54. 

Hefner-Alteneck, J. H. von, and C. Becker. Trachten, Kunstwerke und Geräthschaften vom frühen Mittelalter bis Ende des achtzehnten Jahrhunderts nach gleichzeitigen Originalen. 2nd ed. Frankfurt am Main, 1879–89.

Helmecke, G. Byzantinische und orientalische Seidenstoffe: Grabfunde aus der Sepultur der Bamberger Domherren. Bamberg, 2001.

———. “Textiles for the Interiors: Some Remarks on Curtains in the Written Sources.” In De Moor and Fluck, Clothing the House, 48–53.

Helms, M. W. Craft and the Kingly Ideal: Art, Trade, and Power. Austin, TX, 1993.

Henninger, J. “Beliefs in Spirits among the Pre-Islamic Arabs.” In Savage-Smith, Magic and Divination.

Hepper, F. N. Pharaoh’s Flowers: The Botanical Treasures of Tutankhamun. London, 1990.

Herbich, T., and D. Bénazeth. “Le kôm de Baouît: Étapes d’une cartographie.” BIFAO 108 (2008): 165–204.

Herrin, J. Byzantium: The Surprising Life of a Medieval Empire. London, 2007.

———. “Realities of Byzantine Provincial Government: Hellas and Peloponnesos, 1180–1205.” DOP 29 (1975): 253–84.

Herzfeld, E. Die Malereien von Samarra. Berlin, 1927.

Hicks, D. “The Material-Cultural Turn: Event and Effect.” In Hicks and Beaudry, Oxford Handbook of Material Culture Studies, 25–98.

Hicks, D., and M. C. Beaudry, eds. The Oxford Handbook of Material Culture Studies. Oxford, 2010.

Hillenbrand, R. “La Dolce Vita in Early Islamic Syria: The Evidence of Later Umayyad Palaces.” AH 5, no. 1 (1982): 1–35.

———. Islamic Architecture: Form, Function and Meaning. New York, 1994.

———. “The Symbolism of the Rayed Nimbus in Early Islamic Art.” Cosmos: The Yearbook of the Traditional Cosmology Society 2 (1986): 1–52.

Hilsdale, C. J. “The Imperial Image at the End of Exile: The Byzantine Embroidered Silk in Genoa and the Treaty of Nymphaion (1261).” DOP 64 (2010): 151–99.

Hirschfeld, Y. The Judean Desert Monasteries in the Byzantine Period. New Haven, CT, 1992.

Hodak, S. Figürliche und ornamentale Purpur- und Buntwirkereien. Vol. 2 of Die koptischen Textilien im Museum Kunst Palast Düsseldorf. Wiesbaden, 2010.

Hodder, I, ed. Archaeological Theory Today. 2nd ed. Oxford, 2012.

———. Entangled: An Archaeology of the Relationships between Humans and Things. Malden, MA, 2012.

Hodges, R., and D. Whitehouse. Mohammed, Charlemagne and the Origins of Europe: Archaeology and the Pirenne Thesis. Ithaca, NY, 1983.

Hoek, A. van den. Clement of Alexandria and His Use of Philo in the Stromateis: An Early Christian Reshaping of a Jewish Model. Leiden, 1988.

Hoffman, E. R. “Between East and West: The Wall Paintings of Samarra and the Construction of Abbasid Princely Culture.” Muqarnas 25 (2008): 107–32.

Hoffmann, L. M., ed. Zwischen Polis, Provinz und Peripherie: Beiträge zur byzantinischen Geschichte und Kultur. Wiesbaden, 2005.

Hofmann-de Keijzer, R., and M. R. van Bommel. “Dyestuff Analysis of Two Textile Fragments from Late Antiquity.” Dyes in History and Archaeology 21 (2008): 17–25.

Holman, B. L. “Historiographies and Methodologies—Past, Present, and Future Directions: Guest Editor’s Introduction.” Studies in the Decorative Arts 9, no. 1 (2001): 2–12.

Hond, J. de, and L. Mols. “A Mamluk Basin for a Sicilian Queen.” The Rijksmuseum Bulletin 59, no. 1 (2011): 6–33.

Honeychurch, W., and C. A. Makarewicz. “The Archaeology of Pastoral Nomadism.” Annual Review of Anthropology 45 (2016): 341–59.

Hooft, P. P. M. van ’t. Pharaonic and Early Medieval Egyptian Textiles. Leiden, 1994.

Hoskins, N. A. The Coptic Tapestry Albums and the Archaeologist of Antinoé, Albert Gayet. Seattle, 2004.

Hourihane, C., ed. Interactions: Artistic Interchange between the Eastern and Western Worlds in the Medieval Period. Princeton, NJ, 2007.

Huebner, S. R. “Egypt as Part of the Mediterranean: Domestic Space and Household Structures in Roman Egypt.” In Mediterranean Families in Antiquity: Households, Extended Families, and Domestic Space, edited by S. R. Huebner and G. Nathan, 154–73. Newark, NJ, 2017.

Huet, P., and M. Huet. L’animal dans l’Egypte ancienne. Saint-Claude-de-Diray, 2013.

Hunt, L.-A. “Comnenian Aristocratic Palace Decorations: Descriptions and Islamic Connections.” In Angold, Byzantine Aristocracy, 138–56.

Husson, G. Oikia: Le vocabulaire de la maison privée en Egypte d’après les papyrus grecs. Paris, 1983.

Iacobini, A. “L’albero della vita nell’imaginario medievale: Bisanzio e l’Occidente.” In L’architettura medievale in Sicilia: La Cattedrale di Palermo, edited by A. M. Romanini and A. Cadei, 241–90. Rome, 1994.

———. Visioni dipinte: Immagini della contemplazione negli affreschi di Bāwīt. Rome, 2000.

Ibn al-Zubayr, Aḥmad ibn al-Rashīd. Book of Gifts and Rarities = Kītab al-Hadāyā wa al-Tuḥaf: Selections Compiled in the Fifteenth Century from an Eleventh-Century Manuscript on Gifts and Treasures. Translated by G. H. al-Qaddūmī. Cambridge, MA, 1996.

Ibrahim, L. ‘A. “Residential Architecture in Mamluk Cairo.” Muqarnas 2 (1984): 47–59.

Ierusalimskaja, A. A., and B. Borkopp, eds. Von China nach Byzanz: Frühmittelalterliche Seiden aus der Staatlichen Ermitage Sankt Petersburg. Munich, 1996.

Ihm, C. Die Programme der christlichen Apsismalerei vom vierten Jahrhundert bis zur Mitte des achten Jahrhunderts. Wiesbaden, 1960.

Immerzeel, M. “Playing with Light and Shadow: The Stuccoes of Deir al-Surian and Their Historical Context.” Eastern Christian Art 5 (2008): 59–74.

Immerzeel, M., and J. Van der Vliet, eds. Coptic Studies on the Threshold of a New Millennium: Proceedings of the Seventh International Congress of Coptic Studies, Leiden, August 27–September 2, 2000. Leuven, 2004.

Ingold, T. Making: Anthropology, Archaeology, Art and Architecture. London, 2013.

Innemée, K. C. Ecclesiastical Dress in the Medieval Near East. Leiden, 1992.

Israeli, Y., and D. Mevorah, eds. Cradle of Christianity. Jerusalem, 2006.

Jacoby, D. “Silk Economics and Cross-Cultural Artistic Interaction: Byzantium, the Muslim World, and the Christian West.” DOP 58 (2004): 197–240.

———. “Silk Production in the Frankish Peloponnese: The Evidence of Fourteenth-Century Surveys and Reports.” In Travellers and Officials in the Peloponnese: Descriptions, Reports, Statistics; 4th Symposium of History and Art 26–28 July 1991 in Honour of Sir Steven Runciman, edited by H. A. Kalligas, 41–61. Monemvasia, 1994.

———. “What Do We Learn about Byzantine Asia Minor from the Documents of the Cairo Genizah?” In Η βυζαντινή Μικρά Ασία (6ος–12ος αι.), edited by S. Lampakes, 83–95. Athens, 1998.

James, E. Review of The Village and House in the Middle Ages, by Jean Chapelot. Journal of the Historical Association 72 (1987): 157–58.

James, L., ed. A Companion to Byzantium. Malden, MA, 2010.

Jameson, M. H., C. N. Runnels, and T. H. van Andel. A Greek Countryside: The Southern Argolid from Prehistory to the Present Day. Stanford, CA, 1994.

Janin, R. Les églises et les monastères. Vol. 3 of La géographie ecclésiastique de l’empire byzantin. Paris, 1969.

Jashemski, W. F., and F. G. Meyer, eds. The Natural History of Pompeii. Cambridge, 2002.

Jefferies, J., and D. W. Conroy. “Shaping Space: Textiles and Architecture, An Introduction.” Textile: The Journal of Cloth and Culture 4, no. 3 (2006): 233–37.

Jeffreys, E., and F. K. Haarer, eds. Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies: London, 21–26 August, 2006. Aldershot, UK, 2006.

Jenkins, D. T., ed. The Cambridge History of Western Textiles. New York, 2003.

Jensen, R. M., and M. D. Ellison, eds. The Routledge Handbook of Early Christian Art. London, 2018.

Jerome. Jerome’s Epitaph on Paula: A Commentary on the Epitaphium Sanctae Paulae. Edited and translated by A. Cain. Oxford, 2013.

Johnson, A. P. “Ancestors as Icons: The Lives of Hebrew Saints in Eusebius’ Praeparatio Evangelica.” GRBS 44 (2004): 245–64.

Johnstone, P. “The Byzantine ‘Pallio’ in the Palazzo Bianco in Genoa.” Gazette des Beaux Arts 87 (1976): 99–108.

Jolivet-Lévy, C., and N. L. Desmesnil. “Un établissement monastique rural près du village de Bahçeli (Cappadoce).” In Archaeology of the Countryside in Medieval Anatolia, edited by T. Vorderstrasse and J. Roodenberg, 86–107. Leiden, 2009.

Kadolph, S. Textiles. 11th ed. Harlow, UK, 2014.

Kakovkin, A. I︠A︡. Koptskie tkani iz fondov Ėrmitazha: Katalog vystavki. Leningrad, 1978.

Kalamara, P., and A. Mexia, eds. The City of Mystras. Athens, 2001.

Kalas, V. “The 2004 Survey of the Byzantine Settlement at Selime-Yaprakhisar in the Peristrema Valley, Cappadocia.” DOP 60 (2006): 271–93.

———. “Cappadocia’s Rock-Cut Courtyard Complexes: A Case Study for Domestic Architecture in Byzantium.” In Lavan, Özgenel, and Sarantis, Housing in Late Antiquity, 393–414.

Kalavrezou, I. “The Byzantine Peplos in Genoa: ‘The Object as Event.’” In Dalmatia and the Mediterranean: Portable Archaeology and the Poetics of Influence, edited by A. Payne, 213–45. Leiden, 2014.

———, ed. Byzantine Women and Their World. Cambridge, MA, 2003.

Kalavrezou-Maxeiner, I. “The Byzantine Knotted Column.” In Vryonis, Byzantine Studies in Honor of Milton V. Anastos, 95–103.

Karabacek, J. Die persische Nadelmalerei, Susandschird: Ein Beitrag zur Entwicklungs-Geschichte der Tapisserie de Haute Lisse; Mit Zugrundelegung eines aufgefundenen Wandteppichs nach morgenländischen Quellen dargestellt. Leipzig, 1881.

Karapanagiotis, I. “Investigation of the Coloring Materials of Fustat Carpet Fragments.” Archeometry 53, no. 3 (2011): 587–99.

Kardara, C. P. “Dyeing and Weaving Works at Isthmia.” AJA 65, no. 3 (1961): 261–66.

Kardulias, P. N., T. E. Gregory, and M. A. Dann. “Re-creating a Frankish Town: A Fourteenth-Century Settlement in Southern Greece Is Reborn Using Computer Imaging.” Archaeology 50 (1997): 54–58.

Kardulias, P. N., and M. T. Shutes, eds. Aegean Strategies: Studies of Culture and Environment on the European Fringe. Lanham, MD, 1997.

Karras, R. M. “‘This Skill in a Woman Is By No Means to Be Despised’: Weaving and the Gender Division of Labor in the Middle Ages.” In Burns, Medieval Fabrications, 89–104.

Kartsonis, A. D. Anastasis: The Making of an Image. Princeton, NJ, 1986.

Katsaros, V., ed. Αντίφωνον: Αφιέρωμα στον καθηγητή Ν. Β. Δρανδάκη. Thessalonike, 1994.

Kawami, T. S. “Archaeological Evidence for Textiles in Pre-Islamic Iran.” Iranian Studies 25, no. 1–2 (1992): 7–18.

Kazhdan, A. P., and A. Wharton Epstein. Change in Byzantine Culture in the Eleventh and Twelfth Centuries. Berkeley, 1985.

Keller, A. G. “A Byzantine Admirer of ‘Western’ Progress: Cardinal Bessarion.” Cambridge Historical Journal 11, no. 3 (1955): 343–48.

Kenaan-Kedar, N., and A. Ovadiah, eds. The Metamorphosis of Marginal Images: From Antiquity to Present Time. Tel Aviv, 2001.

Kendrick, A. F. Catalogue of Early Medieval Woven Fabrics. London, 1925.

———. Catalogue of Muhammadan Textiles of the Medieval Period. London, 1924.

———. Catalogue of Tapestries. London, 1914.

———. Catalogue of Textiles from Burying-Grounds in Egypt. 3 vols. London, 1920–22.

Kennedy, H. The Great Arab Conquests: How the Spread of Islam Changed the World We Live In. Philadelphia, 2007.

Kerpel, D. M. “The Hidden Aesthetic of Red in the Painted Tombs of Oaxaca.” RES: Anthropology and Aesthetics, no. 57/58 (2010): 55–74.

Kessler, H. L. “Through the Temple Veil: The Holy Image in Judaism and Christianity.” Kairos 32–33 (1990–91): 53–77.

Kharazmi, M. “A Study of Practical Geometry in Sassanid Stucco Ornament in Ancient Persia.” Nexus Network Journal 14, no. 2 (2012): 227–50.

Kirin, A., J. N. Carder, and R. S. Nelson, Sacred Art, Secular Context: Objects of Art from the Byzantine Collection of Dumbarton Oaks, Washington, D.C., Accompanied by American Paintings from the Collection of Mildred and Robert Woods Bliss. Athens, GA, 2005.

Kitzinger, E. “The Horse and Lion Tapestry at Dumbarton Oaks: A Study in Coptic and Sassanian Textile Design.” DOP 3 (1946): 1–72.

———. “The Story of Joseph on a Coptic Tapestry.” Journal of the Warburg Institute 1, no. 4 (1938): 266–68.

———. “Studies on Late Antique and Early Byzantine Floor Mosaics: Mosaics at Nikopolis.” DOP 6 (1951): 81–122.

Klein, H. A., R. G. Ousterhout, and B. Pitarakis, eds. Kariye Camii Reconsidered. Istanbul, 2011.

Knappett, C. Thinking through Material Culture: An Interdisciplinary Perspective. Philadelphia, 2005.

Knights, C. “The Spatiality of the Roman Domestic Setting: An Interpretation of Symbolic Content.” In Parker Pearson and Richards, Architecture and Order, 113–46.

Knipp, D. “Narrative and Symbol: The Early Christian Image of the Haemorrhoissa and the Mosaics in the Narthex of the Kariye Camii.” In Baert, Woman with the Blood Flow, 143–63.

Knox, G. The Late Paintings of Velázquez: Theorizing Painterly Performance. Farnham, UK, 2008.

Koilakou, Ch. “Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις βυζαντινής εποχής στη Θήβα.” In Αρχαιολογικά τεκμήρια βιοτεχνικών εγκαταστάσεων κατά τη Βυζαντινή εποχή, 5ος–15ος αιώνας, 223–29. Athens, 2004.

Kołątaj, W., G. Majcherek, and E. Parandowska, eds. Villa of the Birds: The Excavation and Preservation of the Kom al-Dikka Mosaics. Cairo, 2007.

Kondoleon, C. “Late Antique Textiles at the Museum of Fine Arts, Boston: Expanded Vistas.” In Thomas, Designing Identity, 86–95.

Konstantopoulos, Ch. G. Η μαθητεία στις κομπανίες των χτιστών της Πελοποννήσου. Athens, 1987.

Koslin, D. G., and J. E. Snyder, eds. Encountering Medieval Textiles and Dress: Objects, Texts, Images. New York, 2002.

Kosmas Indikopleustes. Topographie chrétienne. Edited and translated by W. Wolska-Conus. 3 vols. Paris, 1968–73.

Koster, H. A. “The Ecology of Pastoralism in Relation to Changing Patterns of Land Use in the Northeast Peloponnese.” PhD diss., University of Pennsylvania, 1977.

———. “The Thousand Year Road.” Expedition 19, no. 1 (1976): 19–28.

Koster, J. B. “From Spindle to Loom: Weaving in the Southern Argolid.” Expedition 19, no. 1 (1976): 29–39.

———. “‘Nobody Weaves Here Anymore?’: Hand Textile Production in the Southern Argolid.” In Sutton, Contingent Countryside, 290–317.

Kötzsche, L. Der bemalte Behang in der Abegg-Stiftung in Riggisberg: Eine alttestamentliche Bildfolge des 4. Jahrhunderts. Riggisberg, 2004.

Koukoules, P. Βυζαντινῶν βίος καὶ πολιτισμός. 6 vols. Athens, 1948–57.

Kourelis, K. “Byzantium and the Avant-Garde: Excavations at Corinth, 1920s–1930s.” Hesperia 76, no. 2 (2007): 391–442.

———. “Catalogue of Citadels.” In Cooper, Houses of the Morea, 62–79.

———. “Medieval Settlements.” In Cooper, Houses of the Morea, 52–61.

———. “Monuments of Rural Archaeology: Medieval Settlements in the Northwestern Peloponnese.” PhD diss., University of Pennsylvania, 2003.

———. “Religion in the Byzantine Countryside.” In Cambridge World History of Religious Architecture, edited by R. Etlin and A. M. Yasin. Cambridge, forthcoming.

———. “The Rural House in the Medieval Peloponnese: An Archaeological Reassessment of Byzantine Domestic Architecture.” In Emerick and Deliyannis, Archaeology in Architecture, 119–29.

Kraeling, C. H. The Christian Building. Pt. 2 of The Excavations at Dura-Europos: Final Report 8; The Synagogue, Mithraeum, and Christian Chapel. New Haven, CT, 1967.

———. The Synagogue. Pt. 1 of The Excavations at Dura-Europos: Final Report 8; The Synagogue, Mithraeum, and Christian Chapel. Augmented ed. New York, 1979.

Krause, M., ed. Ägypten in spätantik-christlicher Zeit: Einführung in die koptische Kultur. Wiesbaden, 1998.

Krautheimer, R. Early Christian and Byzantine Architecture. Revised by R. Krautheimer and S. Ćurčić. 4th ed. New Haven, CT, 1986.

Krawiec, R. “Clothing Makes the Monk: The Rhetoric of Clothing in Late Antique Monasticism.” In Sellew, Living for Eternity, 139.

———. “‘Garments of Salvation’: Representations of Monastic Clothing in Late Antiquity.” JEChrSt 17, no. 1 (2009): 125–50.

———. “‘The Holy Habit and the Teachings of the Elders’: Clothing and Social Memory in Late Antique Monasticism.” In Upson-Saia, Daniel-Hughes, and Batten, Dressing Judeans and Christians, 55–73.

———. Shenoute and the Women of the White Monastery: Egyptian Monasticism in Late Antiquity. Oxford, 2002.

Krody, S. B. “In Our Collections: Discover the Collections.” Museum Magazine (The GWU Museum and The Textile Museum, Washington, DC, 2015): 4.

Krohn, D. L. “Beyond Terminology; or, The Limits of ‘Decorative Arts.’” Journal of Art Historiography 11 (2014). https://arthistoriography.files.wordpress.com/2014/11/krohn.pdf.

Krueger, D. “Hagiography as an Ascetic Practice in the Early Christian East.” JR 79 (1999): 216–32.

Kühnel, E. Catalogue of Dated Tiraz Fabrics: Umayyad, Abbasid, Fatimid. Technical analysis by Louisa Bellinger. Washington, DC, 1952.

———, ed. Islamische Stoffe aus ägyptischen Gräbern in der islamischen Kunstabteilung und in der Stoffsammlung des Schlossmuseums. Berlin, 1927.

Kwaspen, A., and C. Verhecken-Lammens. “Measurements and Fitting of Egyptian Children’s Tunics of the 1st Millennium AD.” In De Moor, Fluck, and Linscheid, Textiles, Tools and Techniques, 152–67.

Kybalová, L. Coptic Textiles. London, 1967.

Lafontaine-Dosogne, J. Textiles coptes des Musées royaux d’art et d’histoire. Brussels, 1988.

Laiou, A. E. “The Agrarian Economy, 13th–15th Centuries.” In Laiou, Economic History of Byzantium, 1:311–75.

———. “The Byzantine Economy in the Mediterranean Trade System, Thirteenth–Fifteenth Centuries.” DOP 34/35 (1980/81): 177–222.

———, ed. The Economic History of Byzantium: From the Seventh through the Fifteenth Century. 3 vols. Washington, DC, 2002.

———. Gender, Society and Economic Life in Byzantium. Aldershot, UK, 1992.

Lamm, C. J. Cotton in Mediaeval Textiles of the Near East. Paris, 1937.

Lampe, G. W. H. A Patristic Greek Lexicon. Oxford, 1961.

Lampros, S. P., ed. Μιχαήλ Ακομινάτου του Χωνιάτου τα σωζόμενα. Athens, 1879–80. Reprint 1968.

Lassner, J., and M. Bonner. Islam in the Middle Ages: The Origins and Shaping of Classical Islamic Civilization. Santa Barbara, CA, 2010.

László, T. Transfigurations of Hellenism: Aspects of Late Antique Art in Egypt, AD 250–700. Leiden, 2005.

Lavan, L. “Social Space in Late Antiquity.” In Lavan, Swift, and Putzeys, Objects in Context, 129–58.

Lavan, L., L. Özgenel, and A. Sarantis, eds. Housing in Late Antiquity: From Palaces to Shops. Leiden, 2007.

Lavan, L., E. Swift, and T. Putzeys, eds. Objects in Context, Objects in Use: Material Spatiality in Late Antiquity. Leiden, 2007.

Layton, B. The Canons of Our Fathers: Monastic Rules of Shenoute. Oxford, 2014.

———. “The Monastic Rules of Shenoute.” In Monastic Estates in Late Antique and Early Islamic Egypt: Ostraca, Papyri, and Essays in Memory of Sarah Clackson, edited by A. Boud’hors et al., 170–77. Cincinnati, 2009.

———. “Rules, Patterns and the Exercise of Power in Shenoute’s Monastery: The Problem of World Replacement and Identity Maintenance.” JEChrSt 15 (2007): 45–73.

Leader-Newby, R. E. Silver and Society in Late Antiquity: Functions and Meanings of Silver Plate in the Fourth to Seventh Centuries. Aldershot, UK, 2004.

Leake, W. M. Travels in the Morea. London, 1830.

Lechitskaya, O. “Tabula with the Ascension of Alexander-Dionysus in the Pushkin State Museum of Fine Arts.” In De Moor, Fluck, and Linscheid, Drawing the Threads Together, 176–93.

Leclercq, H. “Trois inventaires liturgiques (IVe, VIe, VIIIe siècles) en Afrique et en Egypte.” Didaskaleion: Studi Filologici di Letteratura Cristiana Antica 1 (1912): 30–38.

Ledit, J. Marie dans la liturgie de Byzance. Paris, 1976.

Leemans, J. “‘Schoolrooms for Our Souls.’ The Cult of the Martyrs: Homilies and Visual Representations as a Locus for Religious Education in Late Antiquity.” Paedagogica Historica 36, no. 1 (2000): 112–27.

L’Engle, S., and G. B. Guest, eds. Tributes to Jonathan J. G. Alexander: The Making and Meaning of Illuminated Medieval and Renaissance Manuscripts, Art and Architecture. London, 2006.

Leroy, F. J. L’homilétique de Proclus de Constantinople. Vatican City, 1967.

Lesko, B. S. “Household and Domestic Religion in Ancient Egypt.” In Bodel and Olyan, Household and Family Religion in Antiquity, 197–209.

L’Estrange, E. “From Major to Minor: The Major Arts in Medieval Art History.” Journal of Art Historiography 11 (2014).

Levine, L. I. Review of The Temple of Solomon: Archaeological Fact and Medieval Tradition in Christian, Islamic and Jewish Art, by J. Gutmann. Israel Exploration Journal 31, no. 3–4 (1981): 247–49.

Lewis, S. Review of Coptic Textiles in the Brooklyn Museum, by Deborah Thompson. JNES 33, no. 1 (1974): 169–71.

Leyerle, B. “Monks and Other Animals.” In The Cultural Turn in Late Ancient Studies: Gender, Asceticism, and Historiography, edited by D. B. Martin and P. C. Miller, 150–71. Durham, NC, 2005.

Lidov, A. “The Miracle of Reproduction: The Mandylion and Keramion as a Paradigm of the Sacred Space.” in Frommel and Wolf, Immagine di Cristo, 17­–42.

———. “The Temple Veil as a Spatial Icon: Revealing an Image-Paradigm of Medieval Iconography and Hierotopy.” IKON 7 (2014): 97–108.

Lightfoot, C. S., ed. Amorium Reports II: Research Papers and Technical Reports. Oxford, 2003.

Linscheid, P. Die frühbyzantinischen Textilien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. Mainz, 2016.

———. “Textile Fragments from the Lower City, Trench AB and Trench LC5.” In Lightfoot, Amorium Reports II, 185–92.

———. Spätantike und Byzanz: Bestandkatalog Badisches Landesmuseum Karlsruhe; Textilien. Mainz, 2017.

Lintz, Y., and M. Coudert, eds. Antinoé: Momies, textiles, céramiques et autres antiques; Envois de l’État et dépôts du musée du Louvre de 1901 à nos jours. Paris, 2013.

“List of Gifts and Bequests of Mr. and Mrs. Harkness.” Metropolitan Museum of Art Bulletin, n.s., 10, no. 2 (1951): 81–88.

Littlewood, A., H. Maguire, and J. Wolschke-Bulmahn, eds. Byzantine Garden Culture. Washington, DC, 2002.

Liudprand of Cremona. The Complete Works of Liudprand of Cremona. Translated by P. Squatriti. Washington, DC, 2007.

Livingstone, R. J. “Late Antique Household Textiles from the Village of Kellis in the Dakhleh Oasis.” In De Moor and Fluck, Clothing the House, 73–85.

Llewellyn-Jones, L. “House and Veil in Ancient Greece.” In Westgate, Fisher, and Whitley, Building Communities, 251–58.

Lolos, Y. A. Land of Sikyon: Archaeology and History of a Greek City-State. Princeton, NJ, 2011.

Lolos, Y., B. Gourley, and D. R. Stewart. “The Sikyon Survey Project: A Blueprint for Urban Survey?” JMA 20, no. 2 (2007): 267–96.

Lombard, M. Les textiles dans le monde musulman du VIIe au XIIe siècle. Paris, 1978.

Lopez, R. S. Byzantium and the World Around It: Economic and Institutional Relations. London, 1978.

———. “Silk Industry in the Byzantine Empire.” Speculum 20, no. 1 (1945): 1–42.

Lorquin, A. Les tissus coptes au Musée national du Moyen Age – Thermes de Cluny: Catalogue des étoffes égyptiennes de lin et de laine de l’antiquité tardive aux premiers siècles de l’Islam. Paris, 1992.

Lourié, B. “The Feast of Pokrov, Its Byzantine Origin, and the Cult of Gregory the Illuminator and Isaac the Parthian (Sahak Partcev) in Byzantium.” Scrinium 7, no. 1 (2011): 231–331.

Lowden, J. Early Christian and Byzantine Art. London, 1997.

Lowden, J., and A. Bovey, eds. Under the Influence: The Concept of Influence and the Study of Illuminated Manuscripts. Turnhout, 2007.

Lowe, N. A. “Women’s Devotional Bequests of Textiles in the Late Medieval English Parish Church, c. 1350–1550.” Gender and History 22, no. 2 (2010): 407–29.

Lucas, A. Ancient Egyptian Materials and Industries. 4th ed. London, 1962.

Lundhaug, H. “Memory and Early Monastic Literary Practices: A Cognitive Perspective.” Journal of Cognitive Historiography 1, no. 1 (2014): 98–120.

MacCoull, L. S. B. “Prophethood, Texts, and Artifacts: The Monastery of Epiphanius.” GRBS 39, no. 3 (1998): 307–24.

Mackie, G. “Symbolism and Purpose in an Early Martyr Chapel: The Case of San Vittore in Ciel d’Oro, Milan.” Gesta 34, no. 2 (1995): 91–101.

Mackie, L. W. “A Coptic Curtain.” Cleveland Museum of Art Members’ Magazine (2000): 4.

———. “Jeweled Islamic Textiles—Imperial Symbols.” In Silk Roads, Other Roads.

———. Symbols of Power: Luxury Textiles from Islamic Lands, 7th–21st Century. Cleveland, 2015.

———. “Toward an Understanding of Mamluk Silks: National and International Considerations.” Muqarnas 2 (1984): 127–46.

MacMillan Arensberg, S. “Dionysos: A Late Antique Tapestry.” Boston Museum Bulletin 75 (1977): 4–25.

MacMullen, R. “Some Pictures in Ammianus Marcellinus.” ArtB 46 (1964): 435–56.

Macrides, R., J. A. Munitiz, and D. Angelov. Pseudo-Kodinos and the Constantinopolitan Court: Offices and Ceremonies. Farnham, UK, 2013.

Magdalino, P. “Theodore Metochites, the Chora, and Constantinople.” In Klein, Ousterhout, and Pitarakis, Kariye Camii Reconsidered, 169–215.

Maguire, E. D. “Dressed for Eternity: A Prelude.” In Sellew, Living for Eternity, 39–69.

———. Weavings from Roman, Byzantine and Islamic Egypt: The Rich Life and the Dance. Champaign, IL, 1999.

Maguire, E. D., H. P. Maguire, and M. J. Duncan-Flowers. Art and Holy Powers in the Early Christian House. Urbana, IL, 1989.

Maguire, H. “Abaton and Oikonomia: St. Neophytos and the Iconography of the Presentation of the Virgin.” In Ševčenko and Moss, Medieval Cyprus, 95–105.

———. “Art, Ceremony, and Spiritual Authority at the Byzantine Court.” In Ödekan, Necipoğlu, and Akyürek, Byzantine Court, 111–21.

———, ed. Byzantine Court Culture from 829 to 1204. Washington, DC, 2004.

———. “The Good Life.” In Late Antiquity: A Guide to the Postclassical World, edited by G. W. Bowersock, P. Brown, and O. Grabar, 238–56. Cambridge, MA, 1999.

———. “Garments Pleasing to God: The Significance of Domestic Textile Designs in the Early Byzantine Period.” DOP 44 (1990): 215–24.

———. Late Antique Egyptian Funerary Sculpture: Images for This World and for the Next. Princeton, NJ, 2000.

———. “Rhetoric and Reality in the Art of the Kariye Camii.” in Klein, Ousterhout, and Pitarakis, Kariye Camii Reconsidered, 57–69.

Mair, V., ed. Secrets of the Silk Road: An Exhibition of Discoveries from the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, China. Santa Ana, CA, 2010.

Makrypoulias, C. G., K. Varalexi, and A. Koskinas. “History, Archaeology, and Medieval Greece: A Case Study from Western Achaia.” Paper presented at the conference Νέες προσεγγίσεις στη μεσαιωνική και νεότερη Ελλάδα, Corfu, Greece, May 1–3, 1998.

Malas, K. Review of Pattern, Color, Light: Architectural Ornament in the Near East (500–1000), Metropolitan Museum of Art exhibition. JSAH 75, no. 2 (2016): 238–39.

Mamaloukos, S. “Observations on the Doors and Windows in Byzantine Architecture.” In Ousterhout, Holod, and Haselberger, Masons at Work. http://www.sas.upenn.edu/ancient/masons/mamaloukos.pdf.

Mane, P. “Le lit et ses tentures d’après l’iconographie du XIIIe au XVe siècle.” MÉFRM 111, no. 1 (1999): 393–418.

Manganaro, G. “La dea della casa e la Euphrosyne nel Basso Impero.” ArchCl 12 (1960): 189–207.

Mango, C. A. Art of the Byzantine Empire 312–1453: Sources and Documents. Toronto, 1972.

———. Hagia Sophia: A Vision for Empires. Istanbul, 1997.

Mantas, A. G. To εικονογραφικό πρόγραμμα του ιερού βήματος των μεσοβυζατνινών ναών της Ελλάδας. Athens, 2001.

———. “The Iconographic Subject ‘Christ the Vine’ in Byzantine and Post-Byzantine Art.” ΔΧΑΕ 24 (2003): 347–60.

Marangou, L. L. Koptika hyphasmata = Coptic Textiles. Athens, 1971.

Marchand, J. C. “Kleonai, the Corinth–Argos Road, and the ‘Axis of History.’” Hesperia 78, no. 1 (2009): 107–63.

Marcuson, A., ed. Carpet and Textile Art. London, 1994.

Martiniani-Reber, M., ed. Donation Janet Zakos: De Rome à Byzance. Geneva, 2015.

———. Lyon, Musée Historique des Tissus: Soieries sassanides, coptes et byzantines, Ve–XIe siècles. Paris, 1986.

———. “Tentures et textiles des églises romaines au haut Moyen Âge d’après le Liber Pontificalis.” MÉFRM 111, no. 1 (1999): 289–305.

———. Tissus coptes. 2 vols. Geneva, 1991.

Maspero, J., Fouilles executées à Baouit. 2 vols. Cairo, 1931–43.

Mat’e, M. E., and K. S. Ljapunova. Chudožestyenye e tkani koptskogo Egipta. Moscow, 1951.

Matḥaf al-Fann al-Islāmī. Exposition des tapisseries et tissus du Musée arabe du Caire (du XIIe au XVIIe siècle): Periode musulmane. Paris, 1935.

Matschke, K.-P. “Commerce, Trade, Markets, and Money, 13th–15th Centuries.” In Laiou, Economic History of Byzantium, 2:771–80.

———. “The Late Byzantine Urban Economy, 13th–15th Centuries.” In Laiou, Economic History of Byzantium, 2:463–93.

Mavroudi, M. V. A Byzantine Book on Dream Interpretation: The Oneirocriticon of Achmet and Its Arabic Sources. Leiden, 2002.

Mayer, L. A. Mamluk Costume: A Survey. Geneva, 1952.

McBreen, E., and H. Burnham. Matisse in the Studio. Boston, 2017.

McCormick, M. Eternal Victory: Triumphal Rulership in Late Antiquity, Byzantium, and the Early Medieval West. New York, 1986.

McDonald, W. A., W. D. E. Coulson, and J. Rosser, eds. Dark Age and Byzantine Occupation. Vol. 3 of Excavations at Nichoria in Southwest Greece. Minneapolis, 1983.

———. “The Byzantine Occupation.” In Dark Age and Byzantine Occupation, 351–424.

McDonald, W. A., and G. R. Rapp, Jr., eds. The Minnesota Messenia Expedition: Reconstructing a Bronze Age Regional Environment. Minneapolis, 1972.

McKenzie, J. The Architecture of Alexandria and Egypt, c. 300 BC to AD 700. New Haven, 2007.

McLoughlin, W. M., and J. Pinnock, eds. Mary for Time and Eternity: Papers on Mary and Ecumenism Given at International Congresses of the Ecumenical Society of the Blessed Virgin Mary at Chester (2002) and Bath (2004), a Conference at Woldingham (2003) and Other Meetings in 2005. Leominster, UK, 2007.

McSweeney, K. Language of the Senses: Sensory-Perceptual Dynamics in Wordsworth, Coleridge, Thoreau, Whitman, and Dickinson. Montreal, 1998.

Mee, C., and H. A. Forbes, eds. A Rough and Rocky Place: The Landscape and Settlement History of the Methana Peninsula, Greece. Liverpool, 1997.

Meister, M. W. “The Pearl Roundel in Chinese Textile Design.” Ars Orientalis 8 (1970): 255–67.

El “Menologio” de Basilio II emperador de Bizancio (Vat. Gr. 1613). Vatican City, 2005.

Mérat, A. “Étude technique et iconographique d’un ensemble de broderies égyptiennes antiques conservés au musée du Louvre.” In De Moor, Fluck, and Linscheid, Drawing the Threads Together, 126–39.

Meri, J. W., ed. Medieval Islamic Civilization: An Encyclopedia. New York, 2006.

Merleau-Ponty, M. Phénoménologie de la perception. Paris, 1945.

———. Phenomenology of Perception. Translated by D. A. Landes. Abingdon, UK, 2012.

Messick, B. “Subordinate Discourse: Women, Weaving, and Gender Relations in North Africa.” American Ethnologist 14, no. 2 (1987): 210–25.

Metallinos, N., ed. Byzantium: The Guardian of Hellenism. Montreal, 2004.

Metropolitan Museum of Art. Treasures of the Holy Land: Ancient Art from the Israel Museum. New York, 1986.

Metzgar, C. “Tissus et culte des reliques.” AntTard 12 (2004): 183–86.

Meyer, M. An Obscure Portrait: Imaging Women’s Reality in Byzantine Art. London, 2009.

———. “The Window of Testimony: A Sign of Physical or Spiritual Conception?” In Hourihane, Interactions, 244–59.

Migeon, G. Les arts du tissu. Paris, 1909.

———. “Essai de classement des tissus de soie décorés sassanides et byzantins.” Gazette des Beaux Arts 40 (1908): 471–93.

Migeon, G., and J. Guiffrey. Collection Kelekian: Étoffes et tapis d’Orient et de Venise. Paris, 1908?

Mikhail, M. S. A. From Byzantine to Islamic Egypt: Religion, Identity and Politics after the Arab Conquest. London, 2014.

Miles, G. C. Archaeologica orientalia in memoriam Ernst Herzfeld. Locust Valley, NY, 1952.

Miller, D., ed. Materiality. Durham, NC, 2005.

———. “Materiality: An Introduction.” In Miller, Materiality, 1–50.

———. Stuff. Cambridge, 2010.

Miller, P. C. Biography in Late Antiquity: A Quest for the Holy Man. Berkeley, 1983.

———. The Corporeal Imagination: Signifying the Holy in Late Ancient Christianity. Philadelphia, 2009.

———. In the Eye of the Animal. Philadelphia, 2018.

———. “Strategies of Representation in Collective Biography: Constructing the Subject as Holy.” In Hägg and Rousseau, Greek Biography and Panegyric, 209–54.

Millet, G. “Inscriptions byzantines de Mistra.” BCH 23 (1899): 97–156.

———. Monuments byzantins de Mistra: Matériaux pour l’étude de l’architecture et de la peinture en Grèce aux XIVe et XVe siècles. Paris, 1910.

Milliner, M. J. “The Virgin of the Passion: Development, Dissemination, and Afterlife of a Byzantine Icon Type.” PhD diss., Princeton University, 2011.

Milwright, M. “Fixtures and Fittings: The Role of Decoration in Abbasid Palace Design.” In Robinson, A Medieval Islamic City Reconsidered, 79–109.

Minnen, P. van. “Inventory of Church Property.” In Papyri, Ostraca, Parchments, and Waxed Tablets in the Leiden Papyrological Institute (P.L. Bat. 25), edited by F. A. J. Hoogendijk and P. van Minnen, 40–77. Leiden, 1991.

———. “Urban Craftsmen in Roman Egypt.” Munstersche Beitrage zur antiken Handelsgeschichte 6, no. 1 (1987): 31–88.

Mirković, L. Markov manastir. Novi Sad, Serbia, 1925.

Mitchell, J. “Keeping Demons out of the House: The Archaeology of Apotropaic Strategy and Practice in Late Antique Butrint and Antigoneia.” In Lavan, Swift, and Putzeys, Objects in Context, 273–310.

Mitchell, M. M. The Heavenly Trumpet: John Chrysostom and the Art of Pauline Interpretation. Louisville, KY, 2002.

Molinier, E. Le trésor de la cathédrale de Coire. Paris, 1895.

Momigliano, A. The Development of Greek Biography. Cambridge, MA, 1971.

Moorman, E. M. Divine Interiors: Mural Paintings in Greek and Roman Sanctuaries. Amsterdam, 2011.

Morey, C. R. “Art of the Dark Ages: A Unique Show. The First American Early Christian-Byzantine Exhibition at Worcester.” Art News 35, no. 21 (1937): 9–16, 24.

Morris, F. “Catalogue of Textile Fabrics, The Dumbarton Oaks Research Library and Collection.” Unpublished catalogue, Washington, DC, 1940.

Moschus, J. The Spiritual Meadow. Translated by J. Wortley. Kalamazoo, MI, 1992.

Mouri, C., and R. Laursen. “Identification of Anthraquinone Markers for Distinguishing Rubia Species in Madder-Dyed Textiles by HPLC.” Microchimica Acta 179 (2012): 105–13.

Mouriki, D. Οι τοιχογραφίες του Σωτήρα κοντά στο Αλεποχώρι Μεγαρίδος. Athens, 1978.

Moutzali, A. “Στοιχεία πολεοδομικής εξέλιξης της βυζαντινής Πάτρας.” Archaiologia 30 (1989): 84–87.

———. “Τοπογραφικά της Μεσαιωνικής Πάτρας.” in Katsaros, Αντίφωνον, 132–57.

Müller, M. “The Cock, the Face and the Bell: Amuletic Jewellery of the Byzantine Period.” In De Moor and Fluck, Dress Accessories, 195–203.

Müller, M., ed. Household Studies in Complex Societies: (Micro) Archaeological and Textual Approaches. Chicago, 2015.

Mullett, M. “Experiencing the Byzantine Text, Experiencing the Byzantine Tent.” In Nesbitt and Jackson, Experiencing Byzantium, 269–91.

———. “Object, Text and Performance in Four Komnenian Tent Poems.” In Shawcross and Toth, Reading in the Byzantine Empire and Beyond, 414–29

———. “Tented Ceremony: Ephemeral Performances under the Komnenoi.” In Beihammer, Constantinou, and Parani, Court Ceremonies and Rituals of Power, 487–513.

Musées royaux d’art et d’histoire. Splendeur des Sassanides: L’empire perse entre Rome et la Chine (224–642). Brussels, 1993.

The Museum of the Olive and Greek Olive Oil in Sparta, the Museum of Marble Crafts in Tinos, and the Environmental Museum in Stymphalia. http://www.piop.gr/.

Musil, A. Ḳuṣejr ʻAmra: Mit einer Karte von Arabia Petraea. Vienna, 1907.

———. Pán Amry. Prague, 1948.

Muthesius, A. M. Byzantine Silk Weaving, AD 400 to AD 1200. Vienna, 1997.

———. “Crossing Traditional Boundaries: Grub to Glamour in Byzantine Silk Weaving.” BMGS 15, no. 1 (1991): 326–65.

———. “The ‘Cult’ of Imperial and Ecclesiastical Silks in Byzantium.” Textile History 32, no. 1 (2001): 36–47.

———. “Essential Processes, Looms, and Technical Aspects of the Production of Silk Textiles.” In Laiou, Economic History of Byzantium, 1:147–68.

———. “Falke’s So-Called ‘Alexandrian’ Group of Silks and Some Related Pieces.” In Muthesius, Byzantine Silk Weaving, 65–79.

———. “Silk, Power and Diplomacy in Byzantium.” In Gordon and Baizerman, Textiles in Daily Life, 99–110.

———. Studies in Byzantine and Islamic Silk Weaving. London, 1995.

———. Studies in Byzantine, Islamic and Near Eastern Silk Weaving. London, 2008.

———. Studies in Silk in Byzantium. London, 2004.

———. “Textiles as Text.” In Eastmond and James, Wonderful Things, 185–202.

Muthmann, F. Der Granatapfel: Symbol des Lebens in der alten Welt. Fribourg, 1982.

Narkiss, B. El Pentateuco Ashburnham: La ilustración de códices en la antigüedad tardía. Valencia, 2007.

Nāṣir-i Khusraw. Nasir-I Khusraw’s Book of Travels = Safarnāmah. Edited and translated by W. M. Thackston. Costa Mesa, CA, 2001.

Nauerth, C. “Furnishing Textiles in the Cairo Coptic Museum.” In De Moor and Fluck, Clothing the House, 100–114.

———. “Die Josefsgeschichte auf koptischen Stoffen.” Enchoria 8 (1978): 105–13.

———. Die koptischen Textilien der Sammlung Wilhelm Rautenstrauch im Städtischen Museum Simeonstift Trier. Trier, 1989.

———, ed. Die koptischen Textilien im Landesmuseum Württemberg. Stuttgart, 2014. 

Necipoğlu, N., ed. Byzantine Constantinople: Monuments, Topography and Everyday Life. Leiden, 2001.

Neis, R. The Sense of Sight in Rabbinic Culture: Jewish Ways of Seeing in Late Antiquity. Cambridge, 2013.

Nelson, R. S. “The Chora and the Great Church: Intervisuality in Fourteenth-Century Constantinople.” BMGS 23, no. 1 (1999): 67–101.

———. “Heavenly Allies at the Chora.” Gesta 43, no. 1 (2004): 31–40.

———. “Taxation with Representation: Visual Narrative and the Political Field of the Kariye Camii.” AH 22, no. 1 (1999): 56–82.

Nelson, R. S., and K. M. Collins, eds. Holy Image, Hallowed Ground: Icons from Sinai. Los Angeles, 2006.

Nesbitt, C., and M. Jackson. Experiencing Byzantium: Papers from the 44th Spring Symposium of Byzantine Studies, Newcastle and Durham, April 2011. Farnham, UK, 2013.

Netting, R. M. Balancing on an Alp: Ecological Change and Continuity in a Swiss Mountain Community. Cambridge, 1981.

———. Cultural Ecology. Menlo Park, CA, 1977.

Nevett, L. “Family and Household, Ancient History and Archaeology: A Case from Roman Egypt.” In A Companion to Families in the Greek and Roman Worlds, edited by B. Rawson, 15–31. Malden, MA, 2011.

Newby, Z. Greek Myths in Roman Art and Culture: Imagery, Values and Identity in Italy, 50 BC–AD 250. Cambridge, 2016.

———. “Reading Programs in Greco-Roman Art: Reflections on the Spada Reliefs.” In The Roman Gaze: Vision, Power, and the Body, edited by D. Fredrick, 110–48. Baltimore, 2002.

Nicholas, N., and G. Baloglou. An Entertaining Tale of Quadrupeds. New York, 2003.

Nicholson, P. T., and I. Shaw, eds. Ancient Egyptian Materials and Technology. Cambridge, 2000.

Nicolotti, A. From the Mandylion of Edessa to the Shroud of Turin: The Metamorphosis and Manipulation of a Legend. Leiden, 2014.

Niewöhner, P. “The Late Late Antique Origins of Byzantine Palace Architecture.” In Featherstone, Spieser, Tanman, and Wulf-Rheidt, Emperor’s House, 31–52.

Niketas Choniates. Historia. Edited by J. L. van Dieten. 2 vols. Berlin, 1975.

Nissinen, L. “A Bedroom of One’s Own.” In Anguissola, Privata Luxuria, 15–29.

Noever, P., ed. Verletzliche Beute: Spätantike und frühislamische Textilien aus Ägypten. Vienna, 2005.

“Notes on an Early Silk Weave.” The Bulletin of the Needle and Bobbin Club 27 (1943): 40–47.

Nunn, V. “The Encheirion as Adjunct to the Icon in the Middle Byzantine Period.” BMGS 10 (1986): 73–102.

O’Connell, E. R. “Representation and Self-Presentation in Late Antique Egypt: ‘Coptic’ Textiles in the British Museum.” In Textiles as Cultural Expressions: Proceedings of the 11th Biennial Symposium of the Textile Society of America, September 24–27, 2008, Honolulu, Hawaiihttp://digitalcommons.unl.edu/tsaconf/236/.

Ödekan, A., N. Necipoğlu, and E. Akyürek, eds. The Byzantine Court: Source of Power and Culture; Papers from the Second International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium. Istanbul, 2013.

Oikonomides, N., ed. Actes de Docheiariou. Paris, 1984.

———. “The Contents of the Byzantine House from the Eleventh to the Fifteenth Century.” DOP 44 (1990): 205–14.

———. “Silk Trade and Production in Byzantium from the Sixth to the Ninth Century: The Seals of Kommerkiarioi.” DOP 40 (1986): 33–53.

———. “Ὁ Ταξίαρχης Κρήτης.” Ἀριαδνη 5 (1989): 119–24.

Oledzka, E. Medieval and Renaissance Interiors in Illuminated Manuscripts. London, 2016.

Oliver, P. Dwellings: The Vernacular House World Wide. London, 2003.

———, ed. Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World. Cambridge, 1997.

Olsen, B. “Symmetrical Archaeology.” In Hodder, Archaeological Theory Today, 208–28.

Oppenheim, P. Das Mönchskleid im christlichen Altertum. Freiburg im Breisgau, 1931.

———. Symbolik und religiöse Wertung des Mönchskleides im christlichen Altertum. Münster, 1932.

Orlandos, A. “Τὰ παλάτια καὶ τὰ σπίτια τοῦ Μυστρᾶ.” ΑρχΒΜΕ 3 (1937): 3–114.

Osborne, J. “Textiles and Their Painted Imitations in Early Medieval Rome.” BSR 60 (1992): 309–51.

Östenberg, I. “Power Walks: Aristocratic Escorted Movements in Republican Rome.” In Östenberg, Malmberg, and Bjørnebye, The Moving City: Processions, Passages and Promenades in Ancient Rome, 13–22. London, 2015.

Otavsky, K. Alte Gewebe und ihre Geschichte: Ein Lese- und Bilderbuch. Riggisberg, 1987.

———, ed. Entlang der Seidenstrasse: Frühmittelalterliche Kunst zwischen Persien und China in der Abegg-Stiftung. Riggisberg, 1998.

Otavsky, K., and M. ʻA. M. Salīm. Ägypten, Persien und Mesopotamien, Spanien und Nordafrika. Vol. 1 of Mittelalterliche Textilien. Riggisberg, 1995.

Otavsky, K., and A. E. Wardwell, Zwischen Europa und China. Vol. 2 of Mittelalterliche Textilien. Riggisberg, 2011.

Ousterhout, R. The Art of the Kariye Camii. London: Scala, 2002.

———. “The Virgin of the Chora: An Image and Its Context.” In Ousterhout and Brubaker, Sacred Image, 91–109.

Ousterhout, R., and L. Brubaker, eds. The Sacred Image East and West. Urbana, IL, 1995.

Ousterhout, R., R. Holod, and L. Haselberger, eds. Masons at Work: Architecture and Construction in the Pre-Modern World. Philadelphia, 2012. http://ancientworldonline.blogspot.com/2013/11/open-access-symposiumpublication-masons.html.

Özgenel, L. “Public Use and Privacy in Late Antique Houses in Asia Minor: The Architecture of Spatial Control.” In Lavan, Özgenel, and Sarantis, Housing in Late Antiquity, 239–82.

Pace, V., S. Guido, and P. Radiciotti. La Crux Vaticana o Croce di Giustino II: Museo Storico Artistico del Tesoro di San Pietro. Vatican City, 2009.

Pachomius. Instructions, Letters, and Other Writings of Saint Pachomius and His Disciples. Vol. 3 of Pachomian Koinonia. Translated by A. Veilleux. Kalamazoo, MI, 1982.

Paetz gen. Schieck, A. Aus Gräbern geborgen: Koptische Textilien aus eigener Sammlung: eine Ausstellung des Deutschen Textilmuseums Krefeld, 25. Mai-14. September 2003. Krefeld, 2003.

———. “Late Roman Cushions and the Principles of Their Decoration.” In De Moor and Fluck, Clothing the House, 115–31.

———. “Radiocarbon Dating on Nine Late Antique and Early Islamic Tapestry Weavings of Dionysian, Joseph and David-Cycle Design.” In De Moor and Fluck, Methods of Dating, 167–77.

———. “Textile Bilderwelten: Wechselwirkungen zwischen Ägypten und Rom; Untersuchungen an ‘koptischen’ Textilien unter besonderer Berücksichtigung unbearbeiteter Sammlungsbestände in Nordrhein-Westfalen.” PhD thesis, Universität zu Köln, 2002.

Pagi, H. “When Data Becomes Information: Visualizing Archaeological Textiles.” In Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Williamsburg, US, edited by B. Frischer, J. W. Crawford, and D. Koller, 285–91. Oxford, 2010.

Panagopoulos, S. P. Review of Approaches to the Byzantine Family, edited by L. Brubaker and S. Tougher. Al-Masāq: Journal of the Medieval Mediterranean 28, no. 2 (2016): 211–14.

Panopoulos, P. “Animal Bells as Symbols: Sound and Hearing in a Greek Island Village.” Journal of the Royal Anthropological Institute 9, no. 4 (2003): 639–56.

Papachryssanthou, D. “Un confesseur du second Iconoclasme: La vie du patrice Nicétas (†836).” TM 3 (1968): 309–51.

Papadaki-Oekland, S. “Το άγιο μανδήλιο ως το νέο σύμβολο σε ένα αρχαίο εικονογραφικό σχήμα.”  ΔΧΑΕ 14 (1987–88): 283–96.

Papadopoulos, S. and A. Louvi eds., The Open-Air Water Power Museum. Athens, 1997.

Papaioannou, E. N. “The Usual Miracle and an Unusual Image.” JÖB 51 (2001): 177–88

Papapetros, S. “World Ornament: The Legacy of Gottfried Semper’s 1856 Lecture on Adornment.” RES: Anthropology and Aesthetics 57/58 (2010): 309–29.

Papastavrou, H. Recherche iconographique dans l’art byzantin et occidental du XIe au XVe siècle: L'Annonciation. Venice, 2007.

———. “Le symbolisme de la colonne dans la scène de l’Annonciation.” ΔΧΑΕ 15 (1989–90): 145–60.

———. “Le voile, symbole de l’incarnation: Contribution à une étude sémantique.” CahArch 41 (1993): 141–68.

Papathomopoulos, M., ed. Διογένους Παιδιόφραστος διήγησις τῶν ζώων τῶν τετραπόδων. Athens, 2010.

Paphnutius. Histories of the Monks of Upper Egypt and the Life of Onnophrius. Translated by T. Vivian. Kalamazoo, MI, 1993.

Parani, M. G. “Byzantine Bridal Costume.” In Δώρημα: A Tribute to the A. G. Leventis Foundation, 185–216.

———. “Cultural Identity and Dress: The Case of Late Byzantine Court Costume.” JÖB 57 (2007): 95–134.

———. “Defining Personal Space: Dress and Accessories in Late Antiquity.” In Lavan, Swift, and Putzeys, Objects in Context, 497–529.

———. “Encounters in the Realm of Dress: Attitudes towards Western Styles in the Greek East.” In Brownlee and Gondicas, Renaissance Encounters, 263–301.

———. “Look like an Angel: The Attire of Eunuchs and Its Significance within the Context of Middle Byzantine Court Ceremonial.” In Beihammer, Constantinou, and Parani, Court Ceremonies and Rituals of Power, 433–63.

———. “Mediating Presence: Curtains in Middle and Late Byzantine Imperial Ceremonial and Portraiture.” BMGS 42, no. 1 (2018): 1–25.

———. Reconstructing the Reality of Images: Byzantine Material Culture and Religious Iconography (11th–15th Centuries). Leiden, 2003.

Parker Pearson, M., and C. Richards. “Ordering the World: Perceptions of Architecture, Space and Time.” In Parker Pearson and Richards, Architecture and Order, 1–36.

———, eds. Architecture and Order: Approaches to Social Space. London, 1994.

Parlasca, K. Mumienporträts und verwandte Denkmäler. Wiesbaden, 1966.

Pausanias. Description of Greece. Translated by W. H. S. Jones and H. A. Ormerod. 5 vols. Cambridge, MA, 1918–35.

Pausanias’s Description of Greece. Translated by J. G. Frazer. 6 vols. London, 1898.                  

Pavlides, E., and S. B. Sutton, eds. Constructed Meaning: Form and Process in Greek Architecture. Minneapolis, 1995.

Payne, A. From Ornament to Object: Genealogies of Architectural Modernism. New Haven, CT, 2012.

Peck, A., ed. Interwoven Globe: The Worldwide Textile Trade, 1500–1800. New York, 2013.

Peirce, H., and R. Tyler. L’art byzantine. 2 vols. Paris, 1932–34.

———. “Elephant-Tamer Silk, VIIIth Century.” DOP 2 (1941): 19–26.

———. “The Prague Rider-Silk and the Persian-Byzantine Problem.” The Burlington Magazine for Connoisseurs 68, no. 398 (1936): 213–15, 218–21, and 224.

Pelekanides, S. M., P. Chrestou, Ch. Mavropoulou-Tsioui, S. Kadas, and A. Kalamartze-Katsarou. Οι Θησαυροί του Αγίου Όρους: Εικονογραφημένα Χειρόγραφα. 4 vols. Athens, 1973–91.

Peltomaa, L. M. The Image of the Virgin Mary in the Akathistos Hymn. Leiden, 2001.

Pentcheva, B. V. Icons and Power: The Mother of God in Byzantium. University Park, PA, 2006.

Perdikes, S., and D. Myriantheus. Ο ναός της Παναγίας στον Μουτουλλά. Nicosia, 2009.

Peri, P., ed. Tessuti copti nelle collezioni del Museo Del Bargello. Florence, 1996.

———. Tessuti egiziani dall’età ellenistica al medioevo nelle raccolte del Castello sforzesco di Milano. Pistoia, 2013.

Petit, L. “Vie et office de S. Michel Maléinos.” ROC 7 (1902): 543–603.

Petriaggi, R. “Utilizzazione, decorazione e diffusione dei tessuti nei corredi delle basiliche cristiane secondo il Liber Pontificalis (514–795).” Prospettiva 39 (1984): 37–46.

Petropoulos, M. “Αγροικίες Πατραïκής.” In Doukellis and Mendoni, Structures rurales et sociétés antiques, 404–24.

Pfister, R. “Matériaux pour servir au classement des textiles égyptiens postérieurs à la conquête arabe.” Revue des arts asiatiques 10, no. 1 (1936): 1–16.

———. “Matériaux pour servir au classement des textiles égyptiens postérieurs à la conquête arabe (suite).” Revue des arts asiatiques 10, no. 2 (1936): 73–85.

———. Textiles de Halabiyeh (Zénobia): Découverts par le Service des Antiquités de la Syrie dans la nécropole de Halabiyeh sur l’Euphrate. Paris, 1951.

———. Tissus coptes du Musée du Louvre. Paris, 1932.

———. Les toiles imprimées de Fostat et l’Hindoustan. Paris, 1938.

Pichard, M., ed. Le Roman de Callimaque et de Chrysorrhoé. Paris, 1956.

Pile, J. A History of Interior Design. 3rd ed. London, 2009.

Piltz, E. “Middle Byzantine Court Costume.” In Maguire, Byzantine Court Culture, 39–51.

Piponnier, F., and P. Mane. Dress in the Middle Ages. Translated by C. Beamish. New Haven, CT, 1997.

Pounds, N. J. G. Hearth and Home: A History of Material Culture. Bloomington, IN, 1989.

Pouqueville, F. C. H. L. Voyage de la Grèce. 2nd ed. 6 vols. Paris, 1826–27.

Prior, C. “A Carbon-14 Primer.” HALI 174 (2012): 24–27.

Pritchard, F. “14C Dating of a Group of Wool Tunics from Egypt Given by W. M. Flinders Petrie to The Whitworth Art Gallery in 1897.” In De Moor and Fluck, Methods of Dating Ancient Textiles, 178–88.

———. “Soft-Furnishing Textiles from the Egypt Exploration Fund Season in Antinoupolis, 1913–14.” British Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan 21 (2014): 45–61.

———. “The Use of Textiles, c. 1000–1500,” in Jenkins, Cambridge History of Western Textiles, 355–77.

Prown, J. D. “Mind in Matter: An Introduction to Material Culture Theory and Method.” Winterthur Portfolio 17, no. 1 (1982): 1–19.

Psaraki-Belesioti, N., and A. Geroulanou. Παραδοσιακές καλλιέργειες. Athens, 1978.

Putzeys, T. “Domestic Space in Late Antiquity.” In Lavan, Swift, and Putzeys, Objects in Context, 49–62.

———. “Productive Space in Late Antiquity.” In Lavan, Swift, and Putzeys, Objects in Context, 63–80.

Qantara Mediterranean Heritage. “Horse and Lion Tapestry.”

Quinn, E. C. The Quest of Seth for the Oil of Life. Chicago, 1962.

Radle, G. “The Development of Byzantine Marriage Rites as Evidenced by Sinai Gr. 957.” OCP 78 (2012): 133–48.

Rageth, J., ed. Anatolian Kilims and Radiocarbon Dating. Basel, 1999.

Ragette, F. Traditional Domestic Architecture of the Arab Region. Fellbach, 2003.

Rapoport, Y. Marriage, Money and Divorce in Medieval Islamic Society. Cambridge, 2005.

Ratliff, B. “A First Look at MMA 90.5.808.” Paper presented at the Dumbarton Oaks Museum conference “Liminal Fabric: Furnishing Textiles in Byzantium and Early Islam,” Washington, DC, March 26–27, 2015.

 “Reawakening at Dumbarton Oaks: The Golden Glories of the Byzantine and Early Christian Worlds.” Art News 45, no. 10.1 (1946): 15–19, 57–59.

Rebenich, S. “Inventing an Ascetic Hero: Jerome’s Life of Paul the First Hermit.” In Jerome of Stridon: His Life, Writings and Legacy, edited by A. Cain and J. Lössl, 13–28. Farnham, UK, 2009.

———. Jerome. London, 2002.

Reihlen, H., ed. Liturgische Gewänder und andere Paramente im Dom zu Brandenburg. Regensburg, 2005.

Reinsch, D. R., and A. Kambylis, eds. Annae Comnenae Alexias. 2 vols. Berlin, 2001.

Renfrew, C., and P. Bahn. Archaeology: Theories, Methods, and Practice. 3rd ed. London, 2000.

Renner-Volbach, D. Die sogenannten koptischen Textilien im Museum Andreasstift der Stadt Worms: Bestandskatalog. Wiesbaden, 2002.

Richardson, L. Pompeii: An Architectural History. Baltimore, 1988.

Riegl, A. Altorientalische Teppiche. Leipzig, 1891.

———. “Introduction to Problems of Style.” In Frank, Theory of Decorative Art, 228–29.

———. Problems of Style: Foundations for a History of Ornament. Translated by E. Kain. Princeton, NJ, 1992.

Rife, J. L. The Roman and Byzantine Graves and Human Remains. Princeton, NJ, 2012.

Riggs, C. The Beautiful Burial in Roman Egypt: Art, Identity, and Funerary Religion. Oxford, 2005.

———. Unwrapping Ancient Egypt. London, 2014.

Ripoll, G. “Los tejidos en la arquitectura de la antigüedad tardía: Una primera aproximación a su uso y función.” In Kleidung und Repräsentation in Antike und Mittelalter, edited by A. Köb and P. Riedel, 45–62. Munich, 2005.

Ritner, R. K. “Household Religion in Ancient Egypt.” In Bodel and Olyan, Household and Family Religion in Antiquity, 171–96.

Rizakis, A. D. Achaie II: La cité Patras; Épigraphie et histoire. Athens, 1998.

Roberts, M. The Jeweled Style: Poetry and Poetics in Late Antiquity. Ithaca, NY, 1989.

Robinson, C. F., ed. A Medieval Islamic City Reconsidered: An Interdisciplinary Approach to Samarra. Oxford, 2001.

Robinson, C., and L. Rouhi, eds. Under the Influence: Questioning the Comparative in Medieval Castile. Leiden, 2005.

Rodolphe, G. Review of Εἰς μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου. REG 49, no. 230 (1936): 325–28.

Rogers, C., ed. Early Islamic Textiles. Brighton, 1983.

Rollason, N. K. Gifts of Clothing in Late Antique Literature. Abingdon, UK, 2016.

Rondot, V. “Le dieu à la bipenne, c’est Lycurgue.” Revue d’Egyptologie 52 (2001): 219–36.

———. “La folie de Lycurgue de l’Arabie à l’Égypte anciennes.” In D’un orient l’autre: Actes des troisième journées de l’Orient, Bourdeaux, 2–4 Octobre 2002, edited by J.-L. Bacqué-Grammont, A. Pino, and S. Khoury, 41–48. Paris, 2005.

Rosenthal, F. “A Note on the Mandil.” In F. Rosenthal, Four Essays on Art and Literature in Islam, 63–108. Leiden, 1971.

Rosenthal-Heginbottom, R. “The Curtain (Parochet) in Jewish and Samaritan Synagogues.” In De Moor and Fluck, Clothing the House, 155–69.

Rosler, M., et al. “Notes from the Field: Materiality.” ArtB 95, no. 1 (2013): 10–37.

Ross, M. C. Jewelry, Enamels and Art of the Migration Period. Vol. 2 of Catalogue of the Byzantine and Early Mediaeval Antiquities in the Dumbarton Oaks Collection. Addendum by Susan A. Boyd and Stephen R. Zwirn. 2nd ed. Washington, DC, 2005.

———. Metalwork, Ceramics, Glass, Glyptics, Painting. Vol. 1 of Catalogue of the Byzantine and Early Mediaeval Antiquities in the Dumbarton Oaks Collection. Washington, DC, 1962.

Rosser, J. “A Research Strategy for Byzantine Archaeology.” ByzSt 6, no. 1 (1979): 152–66.

Rossiter, H. “The History of Interior Design.” ArtB 2, no. 4 (1920): 219–24.

Rousseau, P. “Antony as Teacher in the Greek Life.” In Hägg and Rousseau, Greek Biography and Panegyric, 89–109.

———, ed. A Companion to Late Antiquity. Malden, MA, 2009.

Rubenson, S. The Letters of St. Antony: Monasticism and the Making of a Saint. Minneapolis, MN, 1995.

———. “Monasticism and the Philosophical Heritage.” In The Oxford Handbook of Late Antiquity, edited by S. F. Johnson, 487–512. Oxford, 2012.

———. “Philosophy and Simplicity: The Problem of Classical Education in Early Christian Biography.” In Hägg and Rousseau, Greek Biography and Panegyric, 110–39.

Runciman, S. “The Widow Danelis.” In Études dediées à la mémorie d’André M. Andréadès, edited by K. Varvaressos, 425–31. Athens, 1940.

Runnels, C. N., and T. H. van Andel. “The Evolution of Settlement in the Southern Argolid, Greece: An Economic Explanation.” Hesperia 56, no. 3 (1987): 303–34.

Rupp, D. W. “Problems in Byzantine Field Reconnaissance: A Non-Specialist’s View.” ByzSt 13, no. 2 (1986): 177–88.

Russell, N., trans. The Lives of the Fathers: The “Historia Monachorum in Aegypto”. Kalamazoo, MI, 1981.

Rutenber, C. G. “The Doctrine of the Imitation of God in Plato.” PhD diss., University of Pennsylvania, 1946.

Rutschowscaya, M.-H. Catalogue des bois de l’Égypte copte. Paris, 1986.

———. Coptic Fabrics. Paris, 1990.

Saba, M. D. “Abbasid Lusterware and the Aesthetics of ‘Ajab.” Muqarnas 29 (2012): 187–212.

———. “A Restricted Gaze: The Ornament of the Main Caliphal Palace of Samarra.” Muqarnas 32 (2015): 155–95.

Sadan, J. Le mobilier au Proche-Orient médiéval. Leiden, 1976.

Sadouki, A. Die Farbenlehre der Araber: Aus den überlieferten Quellen von Aristoteles bis At-̣Tụ̄sī; Untersuchung zur Bedeutung und Bedeutungsfindung der Arabischen Farb-, Glanz- und Helligkeitswörter. Hildesheim, 2015.

Saffrey, H.-D. “Néo-Platoniciens (les) et les mythes Grecs.” In Dictionnaire des mythologies et des religions des sociétés traditionnelles et du monde antique, edited by Y. Bonnefoy, 2:159–60. Paris, 1981.

Salīm, M. ʻA. M. “Five Textile Fragments.” In Discover Islamic Art, Museum With No Frontiers, 2019. 

———, ed. Islamische Textilkunst des Mittelalters: Aktuelle Probleme. Riggisberg, 1997.

Saller, R. “Slavery and the Roman Family.” Slavery and Abolition 8, no. 1 (1987): 65–87.

Salpistes, D., and E. N. Tsigaridas, eds. Μανουήλ Πανσέληνος ἐκ τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Πρωτάτου. Thessalonike, 2003.

Sande, S. “The Icon and Its Origin in Graeco-Roman Portraiture.” In Aspects of Late Antiquity and Early Byzantium, edited by L. Rydén and J. O. Rosenqvist, 75–84. Stockholm, 1993.

Sanders, G. D. R., and I. K. Whitbread. “Central Places and Major Roads in the Peloponnese.” BSA 85 (1990): 333–61.

Saradi, H. “Privatization and Subdivision of Urban Properties in the Early Byzantine Centuries: Social and Cultural Implications.” BASP 35, no. 1/2 (1998): 17–43.

Sarris, P. Economy and Society in the Age of Justinian. Cambridge, 2006.

Savage-Smith, E., ed. Magic and Divination in Early Islam. Aldershot, UK, 2004.

Schaff, P., and H. Wace, eds. Athanasius: Select Works and Letters. Vol. 4 of Nicene and Post-Nicene Fathers: Second Series. Reprint. Peabody, MA, 1994.

———, ed. Jerome: Letters and Select Works. Vol. 6 of Nicene and Post-Nicene Fathers: Second Series. Reprint. Peabody, MA, 1994.

Scheibelreiter-Gail, V. “Inscriptions in the Late Antique Private House: Some Thoughts about Their Function and Distribution.” In Patrons and Viewers in Late Antiquity, edited by S. Birk and B. Poulsen, 135–65. Aarhus, 2012.

Scheid, J., and J. Svenbro. The Craft of Zeus: Myths of Weaving and Fabric. Translated by C. Volk. Cambridge, MA, 1996.

Schmedding, B. Mittelalterliche Textilien in Kirchen und Klöstern der Schweiz: Katalog. Bern, 1978.

Schmid, J. Der Apokalypse-Kommentar des Andreas von Kaisareia: Text [und] Einleitung. Vol. 1 of Studien zur Geschichte des griechischen Apokalypse-Textes. Munich, 1955.

Schmidt, M. Warum ein Apfel, Eva? Die Bildsprache von Baum, Frucht und Blume. Regensburg, 2000.

Schneider, J. “The Anthropology of Cloth.” Annual Review of Anthropology 16, no. 1 (1987): 409–48.

———. “Cloth and Clothing.” In Handbook of Material Culture, edited by C. Tilley, 203–20. Washington, DC, 2006.

Schoeser, M. Silk. New Haven, CT, 2007.

Schorta, R., ed. Central Asian Textiles and Their Contexts in the Early Middle Ages. Riggisberg, 2006.

Schott, J. M. Christianity, Empire, and the Making of Religion in Late Antiquity. Philadelphia, 2013.

Schreiner, P. Texte zur spätbyzantinischen Finanz- und Wirtschaftsgeschichte in Handschriften der Biblioteca Vaticana. Vatican City, 1991.

Schrenk, S. “Der Elias-Behang in der Abegg-Stiftung.” In Begegnung von Heidentum und Christentum im spätantiken Ägypten, edited by D. Willers, 167–81. Riggisberg, 1993.

———. “Spätrömisch-frühislamische Textilien aus Ägypten.” In Krause, Ägypten in spätantik-christlicher Zeit, 339–79.

———, ed. Textiles in situ: Their Find Spots in Egypt and Neighbouring Countries in the First Millennium CE. Riggisberg, 2006.

———, ed. Textilien des Mittelmeerraumes aus spätantiker bis frühislamischer Zeit. Riggisberg, 2004.

———. “Die ‘Topographischen’ Friese auf den Behangfragmenten mit Danielszene und Petrusszene in Berlin.” In Hairesis: Festschrift für Karl Hoheisel zum 65. Geburtstag, edited by M. Hutter, W. Klein, and U. Vollmer, 72–83. Münster, 2002.

———. “(Wall-)Hangings Depicted in Late Antique Works of Art? The Question of Function.” In De Moor and Fluck, Clothing the House, 146–54.

Schroeder, R. “Prayer and Penance in the South Bay of the Chora Esonarthex.” Gesta 48, no. 1 (2009): 37–53.

Schulz, B., and J. Strzygowski. “Mschatta.” Jahrbuch der königlich preuszischen Kunstsammlungen 25 (1904): 205–373.

Sears, E., and T. K. Thomas, eds. Reading Medieval Images: The Art Historian and the Object. Ann Arbor, 2002.

Sellew, P., ed. Living for Eternity: The White Monastery and Its Neighborhood; Proceedings of a Symposium at the University of Minnesota, Minneapolis, March 6–9, 2003. Minneapolis, MN, 2009.

Semper, G. “Concerning the Formal Principles of Ornament and Its Significance as Artistic Symbol.” In Frank, Theory of Decorative Art,  91–104.

———. Style in the Technical and Tectonic Arts, or, Practical Aesthetics. Translated by H. F. Mallgrave and M. Robinson. Los Angeles, 2004.

———. Die textile Kunst für sich betrachtet und in Beziehung zur Baukunst. Vol. 1 of Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten oder praktische Ästhetik: Ein Handbuch für Techniker, Künstler und Kunstfreunde. Frankfurt, 1860.

Serghidou, A., ed. Δώρημα: A Tribute to the A. G. Leventis Foundation on the Occasion of Its 20th Anniversary. Nicosia, 2000.

Serjeant, R. B. “Material for a History of Islamic Textiles up to the Mongol Conquest.” Ars Islamica 9 (1942): 54–92; 10 (1943): 71–104; 11–12 (1946): 98–145; 13 (1948): 75–117; 15–16 (1951): 29–85.

Sessa, K. “Christianity and the Cubiculum: Spiritual Politics and Domestic Space in Late Antique Rome.” JEChrSt 15, no. 2 (2007): 171–204.

Ševčenko, I., ed. Chronographiae quae Theophanis Continuati nomine fertur Liber quo Vita Basilii Imperatoris amplectitur. Berlin, 2011.

Ševčenko, N. P.  “Wild Animals in the Byzantine Park.” In Littlewood, Maguire, and Wolschke-Bulmahn, Byzantine Garden Culture, 69–86.

Ševčenko, N. P., and C. Moss, eds. Medieval Cyprus: Studies in Art, Architecture, and History in Memory of Doula Mouriki. Princeton, NJ, 1999.

Seyrig, H. “Antiquités syriennes.” Syria 22, no. 3/4 (1941): 218–70.

Shābushtī, ʻAlī Ibn Muḥammad. The Shabushti’s Book of Monasteries: Al-Diyarat. Edited by G. Awwad. Piscataway, NJ, 2008.

Shalem, A. “Architecture for the Body: Some Reflections on the Mobility of Textiles and the Fate of the So-Called Chasuble of Thomas Becket in the Cathedral of Fermo in Italy.” In Dalmatia and the Mediterranean: Portable Archaeology and the Poetics of Influence, edited by A. Payne, 241–67. Leiden, 2014.

———, ed. The Chasuble of Thomas Becket: A Biography. Munich, 2017.

———. “Manipulations of Seeing and Visual Strategies in the Audience Halls of the Early Islamic Period.” In Bauer, Visualisierungen von Herrschaft, 213–32.

Shani, R. “The Iconography of the Dome of the Rock.” Jerusalem Studies in Arabic and Islam 23 (1999): 158–207.

Shatzmiller, J. Cultural Exchange: Jews, Christians, and Art in the Medieval Marketplace. Princeton, NJ, 2013.

Shawcross, T., and I. Toth, eds. Reading in the Byzantine Empire and Beyond. Cambridge, 2018.

Shelton, K. J. “The Consular Muse of Flavius Constantius.” ArtB 65, no. 1 (1983): 7–23.

Shepard, J. “Adventus, Arrivistes and Rites of Rulership in Byzantium and France in the Tenth and Eleventh Century.” In Beihammer, Constantinou, and Parani, Court Ceremonies and Rituals of Power, 337–71.

Shepherd, D. G. “An Early Ṭirāz from Egypt.” The Bulletin of the Cleveland Museum of Art 47, no. 1 (1960): 7–14.

———. “An Egyptian Textile from the Early Christian Period.” The Bulletin of the Cleveland Museum of Art 39, no. 4 (1952): 66–75.

———. “An Icon of the Virgin: A Sixth-Century Tapestry Panel from Egypt.” The Bulletin of the Cleveland Museum of Art 56, no. 3 (1969): 91–120.

———. “Medieval Persian Silks in Fact and Fancy (A Refutation of the Riggisberg Report).” BullCIETA 39/40 (1974).

Shilling, B., and P. Stephenson, eds. Fountains and Water Culture in Byzantium. Cambridge, 2016.

Shoemaker, S. J. “The Cult of Fashion: The Earliest ‘Life of the Virgin’ and Constantinople’s Marian Relics.” DOP 62 (2008): 53–74.

Shonkwiler, R. “Sheltering Wings: Birds as Symbols of Protection in Ancient Egypt.” In Bailleul-LeSuer, Between Heaven and Earth, 49–57.

Shurinova, R. Koptskie tkani: sobranie Gosudarstvennogo Muzej Izobrazitel'nych Iskusstv Imeni A. S. Pushkina Moskva = Coptic Textiles: Collection of Coptic Textiles, State Pushkin Museum of Fine Arts Moscow. Leningrad, 1968.

Sigalos, E. Housing in Medieval and Post-Medieval Greece. Oxford, 2004.

Sigalos, L. “Middle and Late Byzantine Houses in Greece (Tenth to Fifteenth Centuries).” In Dark, Secular Buildings, 53–81.

Sigel, B. A. Der Vorhang der Sixtinischen Madonna: Herkunft und Bedeutung eines Motivs der Marienikonographie. Zürich, 1977.

Sijpesteijn, P. M. “The Arab Conquest of Egypt and the Beginning of Muslim Rule.” In Bagnall, Egypt in the Byzantine World, 437–59.

Silk Roads, Other Roads: Proceedings of the 8th Biennial Symposium of the Textile Society of America, September 26–28, 2002, Northampton, Massachusetts. Textile Society of America Symposium Proceedings, Madison, WI, 2003. http://digitalcommons.unl.edu/tsaconf/399.

Simatou, A.-M., and R. Christodoulopoulou. “Παρατηρήσεις στον μεσαιωνικό οικισμό του Γερακίου.” ΔΧΑΕ 15 (1989–90): 67–88.

Simon, E. Meleager und Atalante: Ein spätantiker Wandbehang Monographien der Abegg-Stiftung. Bern, 1970.

Simon-Cahn, A. “The Fermo Chasuble of St. Thomas Becket and Hispano-Mauresque Cosmological Silks: Some Speculations on the Adaptive Reuse of Textiles.” Muqarnas 10 (1993): 1–5.

Simpson, M. S. “Why My Name Is Red: An Introductory Inquiry.” In Bloom and Blair, And Diverse Are Their Hues, 273–303.

Smith, A., D. B. Brown, and C. Jacobi, eds. Artists and Empire: Facing Britain’s Imperial Past. London, 2015.

Smith, R. R. R. “Late Antique Portraits in a Public Context: Honorific Statuary at Aphrodisias in Caria, AD 300–600.” JRS 89 (1999): 155–89.

———. “Late Roman Philosopher Portraits from Aphrodisias.” JRS 80 (1990): 127–55.

Smolčić-Makuljević, S. “Hilandarska katapetazma monahinje Jefimije.” In Osam vekova Hilandara: Istorija, duhovni život, književnost, umetnost i arhitektura, edited by V. Korać, 693–701. Belgrade, 2000.

Sokoly, J. “Textiles.” In Meri, Medieval Islamic Civilization, 2:801–5.

Sonday, M. “Pattern and Weaves: Safavid Lampas and Velvet.” In Woven from the Soul, Spun from the Heart: Textile Arts of Safavid and Qajar Iran, 16th–19th Centuries, edited by C. Bier, 57–83. Washington, DC, 1987.

Soucek, P. P., ed. Content and Context of Visual Arts in the Islamic World: Papers from a Colloquium in Memory of Richard Ettinghausen, Institute of Fine Arts, New York University, 2–4 April 1980. University Park, PA, 1988.

———.“Solomon’s Throne/Solomon’s Bath: Model or Metaphor?” Ars Orientalis 23 (1993): 109–34.

———. “The Temple after Solomon: The Role of Maryam Bint ‘Imran and Her Mihrab.” Jewish Art 23–24 (1998): 34–41.

———. “The Temple of Solomon in Islamic Legend and Art.” In Gutmann, Temple of Solomon, 73–123.

Souky, M. A. al-. Dura-Europos: Al-Salhieh. Damascus, 1995.

Sourdel, D. “Questions de cérémonial ‘abbaside.” REI 28 (1960): 122–48.

Spatharakis, I. The Pictorial Cycles of the Akathistos Hymn for the Virgin. Leiden, 2005.

Spieser, J.-M. Thessalonique et ses monuments du IVe au VIe siècle: Contribution à l’étude d’une ville paléochrétienne. Athens, 1984.

Springberg-Hinsen, M. Die Ḫilʻa: Studien zur Geschichte des geschenkten Gewandes im islamischen Kulturkreis. Würzburg, 2000.

Spuhler, F. Carpets from Islamic Lands. London, 2012.

———. Islamic Carpets and Textiles in the Keir Collection. Translated by G. and C. Wingfield Digby. London, 1978.

———. Pre-Islamic Carpets and Textiles from Eastern Lands. London, 2014.

Stapleton, L. C. “Elegant Structure: The Pattern of a Collection.” HALI, 22 May 2018. https://hali.com/articles/elegant-structure-the-pattern-of-a-collection/.

Stauffer, A. Antike Musterblätter: Wirkkartons aus dem spätantiken und frühbyzantinischen Ägypten. Wiesbaden, 2008.

———. “Le jardin aux arbres: De l’origine et de la signification des tentures à motifs d’arbres de l’Antiquité tardive.” In Textiles d’Egypte de la collection Bouvier: Antiquité tardive, période copte, premiers temps de l’Islam = Textilien aus Ägypten aus der Sammlung Bouvier: Spätantike, koptische und frühislamische Gewebe, 35–53. Fribourg, 1991.

———. Die mittelalterlichen Textilien von St. Servatius in Maastricht. Riggisberg, 1991.

———. Spätantike und koptische Wirkereien: Untersuchungen zur ikonographischen Tradition in spätantiken und frühmittelalterlichen Textilwerkstätten. Bern, 1992.

———. Textiles d’Egypte de la collection Bouvier: Antiquité tardive, période copte, premiers temps de l’Islam = Textilien aus Ägypten aus der Sammlung Bouvier: Spätantike, koptische und frühislamische Gewebe. Fribourg, 1991.

———. Textiles of Late Antiquity. New York, 1995.

Stefaniw, B. “A Disciplined Mind in an Orderly World: Mimesis in Late Antique Ethical Regimes.” In Metapher – Narratio – Mimesis – Doxologie: Begründungsformen frühchristlicher und antiker Ethik, edited by U. Volp, F. W. Horn, and R. Zimmerman, 235–56. Tübingen, 2016.

Steigerwald, G. Purpurgewänder biblischer und kirchlicher Personen als Bedeutungsträger in der frühchristlichen Kunst. Bonn, 1999.

Stephenson, J. W. “Veiling the Late Roman House.” Textile History 45, no. 1 (2014): 3–31.

Stephenson, P., ed. The Byzantine World. Abingdon, UK, 2010.

Stern, K. “Mosaics from the Hammam Lif Synagogue.” In Evans and Ratliff, Byzantium and Islam, 110–12.

Stevenson, C. “Coptic Tapestries.” Bulletin of the Pennsylvania Museum 8, no. 29 (1910): 1–5.

Stewart, C. “Anthony of the Desert.” In The Early Christian World, edited by P. F. Esler, 2:1088–1101. London, 2000.

St. George, R. B. “‘Set Thine House in Order’: The Domestication of the Yeomanry in Seventeenth-Century New England.” In Upton and Vlach, Common Places, 336–64.

Stierlin, H. Orient byzantin: De Constantinople à l’Arménie et de Syrie en Ethiopie. Paris, 1988.

Stillman, Y. K. Arab Dress: A Short History; From the Dawn of Islam to Modern Times. Leiden, 2000.

Stowers, S. K. “Theorizing the Religion of Ancient Households and Families.” In Bodel and Olyan, Household and Family Religion in Antiquity, 5–19.

Strzygowski, J. “Einfarbige Stoffe mit biblischen Darstellungen aus Aegypten.” In Orient oder Rom: Beiträge zur Geschichte der spätantiken und frühchristlichen Kunst, 90–112. Leipzig, 1901.

Stulz, H. Die Farbe Purpur im frühen Griechentum: Beobachtet in der Literatur und in der bildenden Kunst. Stuttgart, 1990.

Subias, E. “Fragments of a Relief from Oxyrhynchus: Elements of Late Roman-Coptic Iconography and Styles.” Journal of Coptic Studies 14 (2012): 137–58.

Sumi, G. S. “Impersonating the Dead: Mimes at Roman Funerals.” AJP 123, no. 4 (2002): 559–85.

Sutton, S. B., ed. Contingent Countryside: Settlement, Economy, and Land Use in the Southern Argolid since 1700. Stanford, CA, 2000.

———. “Crumbling Walls and Bare Foundations: The Process of Housing in Greece.” In Pavlides and Sutton, Constructed Meaning, 319–44.

———. “What Is a ‘Village’ in a Nation of Migrants?” Journal of Modern Greek Studies 6, no. 2 (1988): 187–215.

Svoronos, N. “Recherches sur le cadastre byzantin et la fiscalité aux XIe et XIIe siècles: Le cadastre de Thèbes.” BCH 83, no. 1 (1959): 1–145. Reprinted in Études sur l’organisation intérieure, la société et l’économie de l’Empire Byzantin (London, 1973), 12–14.

Swift, E. Style and Function in Roman Decoration: Living with Objects and Interiors. Farnham, UK, 2009.

Swoboda, H. “Ein altchristlicher Kirchen-Vorhang aus Aegypten.” Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte 6 (1892): 95–113.

Symeon of Thessalonike. St. Symeon of Thessalonika: The Liturgical Commentaries. Edited and translated by S. Hawkes-Teeples. Toronto, 2011.

Tack, L. “Cleansed in the Wine of the Passion: On the Role of Jesus’ Garment in the Story of the Haemorrhaging Woman.” In Baert, Woman with the Blood Flow, 51–80.

Tafel, G. L. F., and G. M. Thomas, eds. Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig, mit besonderer Beziehung auf Byzanz und die Levante: Vom neunten bis zum Ausgang des fünfzehnten Jahrhunderts. 3 vols. Vienna, 1856–57. Reprint 1964.

Taft, R. F. “The Decline of Communion in Byzantium and the Distancing of the Congregation from the Liturgical Action: Cause, Effect, or Neither?” In Gerstel, Thresholds of the Sacred, 40–49.

———. “Foreword.” In Symeon of Thessalonike, Liturgical Commentaries, 1–14.

Th, ., and D. Whitcomb. The Mosaics of Khirbet el-Mafjar: Hisham’s Palace. Chicago, 2015.

Talbot Rice, D. Byzantine Art. Oxford, 1935.

Talgam, R. The Stylistic Origins of Umayyad Sculpture and Architectural Decoration. Wiesbaden, 2004.

Tanoulas, T. “Ὄραμ’ ἐρατεινόν: Architecture and Rhetoric (Eleventh–Fifteenth Centuries).” In Angelidi, Byzantium Matures, 313–39.

Taragan, H. “Beyond the Veiled Wall: Textile Obsession in the Umayyad Palace at Khirbat al-Mafjar (Jericho).” Paper presented at the College Art Association conference, Washington, DC, February 4, 2016.

———. “A Matter of Looking: The Female Images in the Umayyad Palace at Khirbat al-Mafjar.” In Kenaan-Kedar and Ovadiah, Metamorphosis of Marginal Images, 69–78.

———. Paṭronut ṿe-omanut be-armon ha-Umayi bi-Yeriḥo. Jerusalem, 1997.

Tartaron, T. F., T. E. Gregory, D. J. Pullen, J. S. Noller, R. M. Rothaus, J. L. Rife, L. Tzortzopoulou-Gregory, R. Schon, W. R. Caraher, D. K. Pettegrew, and D. Nakassis. “The Eastern Korinthia Archaeological Survey: Integrated Methods for a Dynamic Landscape.” Hesperia 75, no. 4 (2006): 453–523.

Taylor, M., and J. Preston, eds. Intimus: Interior Design Theory Reader. Chichester, 2006.

Teall, J. L. “The Byzantine Agricultural Tradition.” DOP 25 (1971): 33–59.

Terry, A., and H. Maguire. Dynamic Splendor: The Wall Mosaics in the Cathedral of Eufrasius at Poreč. University Park, PA, 2007.

Tertullian. De pallio. Translation and commentary by Vincent Hunink. Amsterdam, 2005.

Teteriatnikov, N. “The Place of the Nun Melania (the Lady of the Mongols) in the Deesis Program of the Inner Narthex of Chora, Constantinople.” CahArch 43 (1995): 163–80.

Textile-Dates. Abteilung Christliche Archäologie, Rheinische Friederich-Wilhelms-Universität Bonn. Accessed 22 March 2018. http://www.textile-dates.uni-bonn.de.

Thébert, Y. “Private Life and Domestic Architecture in Roman Africa.” In A History of Private Life, vol. 1, From Pagan Rome to Byzantium, edited by P. Veyne, 319–409. Cambridge, MA, 1987.

Theologou, J. “Fustat Carpet Fragments.” HALI 156 (2008): 65–71.

Thiel, H. van. Die Rezension λ des Pseudo-Kallisthenes. Bonn, 1959.

Thiriet, F., ed. Régestes des délibérations du Sénat de Venise concernant la Romanie. 3 vols. Paris, 1958–61.

Thomas, E. “‘Houses of the Dead’? Columnar Sarcophagi as ‘Micro-architecture’.” In Life, Death, and Representation: Some New Work on Roman Sarcophagi, edited by J. Elsner and J. Huskinson, 387–436. Berlin, 2010.

Thomas, T. K. “Coptic and Byzantine Textiles Found in Egypt: Corpora, Collections, and Scholarly Perspectives.” In Bagnall, Egypt in the Byzantine World, 137–62.

———. “Coptic Textiles in the Dikran G. Kelekian Textile Album of c. 1910.” In Alchermes, Αναθέματα εορτικά, 303–12.

———, ed. Designing Identity: The Power of Textiles in Late Antiquity. Princeton, NJ, 2016.

———. Dressing Souls, Making Monks: Monastic Habits of the Egyptian Desert Fathers. Forthcoming.

———. “Fashioning Ascetic Leadership: The Enduring Tradition of Mantles of Authority in Portraits of Egyptian Monastic Fathers.” In Egypt and Empire: Religious Identities from Roman to Modern Times, edited by E. O’Connell. Forthcoming.

———. Late Antique Egyptian Funerary Sculpture: Images for This World and for the Next. Princeton, NJ, 2000.

———. “Material Meaning in Late Antiquity.” In Thomas, Designing Identity, 20–53.

———. “The Medium Matters: Reading the Remains of a Late Antique Textile.” In Sears and Thomas, Reading Medieval Images, 38–49.

———. “Mimetic Devotion and Dress in Some Monastic Portraits from the Monastery of Apa Apollo at Bawit.” Coptica 11 (2012): 37–79.

———. “Perspectives on the Wide World of Luxury in Later Antiquity: Silk and Other Exotic Textiles Found in Syria and Egypt.” In Silk: Trade & Exchange along the Silk Roads between Rome and China in Antiquity, edited by B. Hildebrandt, 51–81. Philadelphia, 2017.

———. Textiles from Karanis, Egypt in the Kelsey Museum of Archaeology: Artifacts of Everyday Life. Ann Arbor, 2001.

———. Textiles from Medieval Egypt, AD 300–1300. Pittsburgh, 1990.

Thomas Spalatensis. Historia Salonitanorum atque Spalatinorum Pontificum. Latin text by O. Perić. Edited, translated, and annotated by D. Karbić, M. Matijević-Sokol, and J. R. Sweeney. Budapest, 2006.

Thompson, D. “Catalogue of Textiles in the Dumbarton Oaks Collection.” Unpublished catalogue, Dumbarton Oaks Museum Archives, Washington, DC, 1976.

———. Coptic Textiles in the Brooklyn Museum. Brooklyn, 1971.

———. “Cotton Double Cloths and Embroidered and Brocaded Linen Fabrics from Tenth to Fourteenth Century Egypt: Their Relation to Traditional Coptic and Contemporary Islamic Style.” BullCIETA 61–62 (1985): 35–49.

———. “The Evolution of Two Traditional Coptic Tape Patterns: Further Observations on the Classification of Coptic Textiles.” JARCE 23 (1986): 145–56.

———. “Further Observations on the Classification of Coptic Textiles III: Some Early Garment Ornaments and Curtain Fragments in the Dumbarton Oaks Collection.” BullCIETA 69 (1991):

———. “‘Miniaturization’ as a Design Principle in Late Coptic Textiles of the Islamic Period: Observations on the Classification of Coptic Textiles.” JARCE 22 (1985): 55–71.

Thornton, P. Authentic Decor: The Domestic Interior, 1620–1920. New York, 1984.

Tilburg, M. van. “Rethinking the Carpet Paradigm: Critical Footnotes to a Theory of Flatness (Yayoi Kusama, Mai-Thu Perret, Louise Bourgeois).” In Weddigen, Metatextile, 131–42.

Toniolo, E. M. “Alcune omelie mariane dei sec. X–XIV: Pietro d’Argo, Niceta Paflagone, Michele Psellos e Ninfo Ieromonaco.” Marianum 33 (1971): 329–409.

Topping, P. “The Post-Classical Documents.” In McDonald and Rapp, Jr., Minnesota Messenia Expedition, 64–80.

Török, L. After the Pharaohs: Treasures of Coptic Art from Egyptian Collections. Budapest, 2005.

Torp, H. “The Laura of Apa Apollo at Bawit: Considerations on the Founder’s Monastic Ideals and the South Church.” Arte Medievale, n.s., 5, no. 2 (2006): 9–46.

———. “Le monastère copte de Baouît: Quelques notes d’introduction.” ActaIRNorv 9 (1981): 1–12.

Toynbee, J. M. C. Animals in Roman Art and Life. London, 1973.

———. Death and Burial in the Roman World. Baltimore, 1996.

Treasures of Sacred Art of the State Museum of the History of Religion of Saint-Petersburg: London, April 22nd–June 30th 1992. London, 1993.

Treitinger, O. Die oströmische Kaiser- und Reichsidee nach ihrer Gestaltung im höfischen Zeremoniell: Vom oströmischen Staats- und Reichsgedanken. 2nd ed. Darmstadt, 1956.

Trilling, J. “Late Antique and Sub-Antique; or, The ‘Decline of Form’ Reconsidered.” DOP 41 (1987): 469–76.

———. The Medallion Style: A Study in the Origins of Byzantine Taste. New York, 1985.

———. The Roman Heritage: Textiles from Egypt and the Eastern Mediterranean, 300 to 600 AD. Washington, DC, 1982.

Troelenberg, E.-M. Mschatta in Berlin: Grundsteine islamischer Kunst. Dortmund, 2014.

Tsourinaki, S. “Looped-Pile Textiles in the Benaki Museum (Athens).” In Gillis and Nosch, Ancient Textiles: Production, Craft and Society, 143–49.

———. “Looped Pile Weaves at the Benaki Museum: More Observations on the Classification of Techniques and the Technology of Textiles.” In Modern Trends in European Egyptology: Papers from a Session Held at the European Association of Archaeologists Ninth Annual Meeting in St. Petersburg 2003, edited by A.-A. Maravelia, 71–86. Oxford, 2005.

Turner, V. The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual. Ithaca, NY, 1967.

Tyler, R. “Fragments of an Early Christian Tapestry.” Bulletin of the Fogg Art Museum 9, no. 1 (1939): 2–13.

Tzortzopoulou-Gregory, L. “Coevolution of Environment and Culture in the 21st Century: The Impact of Modern Development and the Role of Cultural Resource Management (CRM) in Greece.” In Bintliff and Stöger, Medieval and Post-Medieval Greece, 251–58.

———. “Remembering and Forgetting: The Relationship Between Memory and the Abandonment of Graves in Nineteenth- and Twentieth-Century Greek Cemeteries.” In “The Abandoned Countryside: (Re)Settlement in the Archaeological Narrative of Post-Classical Greece,” edited by K. Kourelis and W. R. Caraher. Special issue of International Journal of Historical Archaeology 14, no. 2 (2010): 285–301.

Underwood, P. A. The Kariye Djami. 3 vols. New York, 1966.

———, ed. Studies in the Art of the Kariye Djami and Its Intellectual Background. Vol. 4 of The Kariye Djami. Princeton, NJ, 1975.

University of Michigan Museum of Art. An Exhibition of the H. A. Elsberg Collection of Coptic and Islamic Textiles of the University of Michigan. Ann Arbor, MI, 1940.

Upson-Saia, K., C. Daniel-Hughes, and A. J. Batten, eds. Dressing Judeans and Christians in Antiquity. Farnham, UK, 2014.

Upton, D., and J. M. Vlach, eds. Common Places: Readings in American Vernacular Architecture. Athens, GA, 1986.

Urbano, A. P. “Sizing Up the Philosopher’s Cloak: Christian Verbal and Visual Representations of the Tribon.” In Upson-Saia, Daniel-Hughes, and Batten, Dressing Judeans and Christians, 175–94.

Urice, S. K. Qasr Kharana in the Transjordan. Durham, NC, 1987.

Uytterhoeven, I. “Know Your Classics! Manifestations of ‘Classical Culture’ in Late Antique Elite Houses.” In Faces of Hellenism: Studies in the History of the Eastern Mediterranean (4th Century B.C.–5th Century A.D.), edited by P. Van Nuffelen, 312–42. Leuven, 2009.

Van der Vliet, J. “‘In a Robe of Gold’: Status, Magic and Politics on Inscribed Christian Textiles from Egypt.” In Fluck and Helmecke, Textile Messages, 23–67.

Van Strydonck, M., A. De Moor, and D. Benazeth. “C-14 Dating Compared to Art Historical Dating of Roman and Coptic Textiles from Egypt.” Radiocarbon 46, no. 1 (2004): 231–44.

Vassilaki, M., ed. Images of the Mother of God: Perceptions of the Theotokos in Byzantium. Aldershot, UK, 2005.

Vavřínek, V., P. Odorico, and V. Drbal, eds. Ekphrasis: La représentation des monuments dans les littératures byzantine et byzantino-slaves; Réalités et imaginaires. Prague, 2011.

Verhecken-Lammens, C. “Linen Furnishing Textiles with Pile in the Collection of Katoen Natie.” In De Moor and Fluck, Clothing the House, 133–43.

Verkerk, D. Early Medieval Bible Illumination and the Ashburnham Pentateuch. Cambridge, 2004.

Vessey, M. “Cities of the Mind: Renaissance Views of Early Christian Culture and the End of Antiquity.” In Rousseau, A Companion to Late Antiquity, 43–58.

———. “Varro and Christian Ways with Books.” In Being Christian in Late Antiquity: A Festschrift for Gillian Clark, edited by C. Harrison, C. Humfress, and I. Sandwell, 253–77. Oxford, 2014.

Vikan, G., Byzantine Pilgrimage Art. Washington, DC, 1982.

———. “Joseph Iconography on Coptic Textiles.” Gesta 18, no. 1 (1979): 99–108.

Villela-Petit, I. La coupe d’orfèvrerie sassanide du Cabinet des médailles: nouvelle attribution. Paris, 2014.

Vionis, A. K. A Crusader, Ottoman, and Early Modern Aegean Archaeology: Built Environment and Domestic Material Culture in the Medieval and Post-Medieval Cyclades, Greece (13th–20th Century AD). Leiden, 2012.

Vivian, T. “What Is Spiritual Is Local: Saint George of Choziba.” In Journeying into God: Seven Early Monastic Lives, 53–105. Minneapolis, 1996.

Vogelsang-Eastwood, G. “Textiles.” In Nicholson and Shaw, Ancient Egyptian Materials and Technology, 275–314.

Volbach, W. F. “Die byzantinische Ausstellung in Paris.” Zeitschrift für bildende Kunst 65 (1931–32): 102–113.

———. Early Decorative Textiles. London, 1969.

———. Elfenbeinarbeiten der Spätantike und des frühen Mittelalters. 2nd ed. Mainz, 1952.

———. Il tessuto nell'arte antica. Milan, 1966.

———. I tessuti del Museo Sacro Vaticano. Vatican City, 1942.

———. Spätantike und frühmittelalterliche Stoffe. Mainz, 1932.

Volbach, W. F., G. Duthuit, and G. Salles. Art byzantine. Paris, 1933.

Volbach, W. F., and E. Kühnel. Late Antique, Coptic and Islamic Textiles of Egypt. London, 1926.

Völker, A., R. Hofmann-de Keijzer, V. Mader, and A. Weidner. In Noever, Verletzliche Beute, 159–60.

Vroom, J. “The Archaeology of Late Antique Dining Habits in the Eastern Mediterranean: A Preliminary Study of the Evidence.” In Lavan, Swift, and Putzeys, Objects in Context, 313–62.

Vryonis, Jr., S., ed. Byzantine Studies in Honor of Milton V. Anastos. Malibu, CA, 1985.

———. “The Will of a Provincial Magnate, Eustathius Boilas (1059).” DOP 11 (1957): 263–77.

Wagner, S. M. “The Impact of Silk in Ottonian and Salian Illuminated Manuscripts.” In Silk Roads, Other Roads.

Walker, A. The Emperor and the World: Exotic Elements and the Imaging of Middle Byzantine Imperial Power, Ninth to Thirteenth Centuries C.E. Cambridge, 2012.

———. “Home: A Space ‘Rich in Blessing.’” In Kalavrezou, Byzantine Women and Their World.

Walker, B. J. “Rethinking Mamluk Textiles.” Mamluk Studies Review 4 (2000): 167–217.

Walker, D. “Tapestry Woven Fragment.” Metropolitan Museum of Art Bulletin, n.s., 53, no. 3 (1995–96): 15–16, 28–34.

Walters, C. C. “Christian Paintings from Tebtunis.” JEA 75 (1989): 191–208.

Walton, P., and G. Eastwood. A Brief Guide to the Cataloguing of Archaeological Textiles. 4th ed. London, 1988.

Wardwell, A. E. “Flight of the Phoenix: Crosscurrents in Late Thirteenth- to Fourteenth-Century Silk Patterns and Motifs.” The Bulletin of the Cleveland Museum of Art 74, no. 1 (1987): 2–35.

———. “Panni Tartarici: Eastern Islamic Silks Woven with Gold and Silver (13th and 14th Centuries).” Islamic Art 3 (1988–89): 95–173.

———. “The Stylistic Development of 14th- and 15th-Century Italian Silk Design.” Aachener Kunstblätter 47 (1976–77): 177–226.

Ware, K. “‘The Final Mystery’: The Dormition of the Holy Virgin in Orthodox Worship.” In McLaughlin and Pinnock, Mary for Time and Eternity.

Washshāʼ, Muḥammad ibn Isḥāq ibn Yaḥyá. Le Livre de brocart, ou, La société raffinée de Bagdad au Xe siècle. Translated by S. Bouhlal. Paris, 2004.

Watt, J. C. Y., and A. E. Wardwell. When Silk Was Gold: Central Asian and Chinese Textiles. New York, 1997.

Weber, S., U. Al-Khamis, and S. Kamel, eds. Early Capitals of Islamic Culture: The Artistic Legacy of Umayyad Damascus and Abbasid Baghdad (650–950). Munich, 2014.

Weber, S., and E.-M. Troelenberg. “Mschatta im Museum: Zur Geschichte eines bedeutenden Monuments frühislamischer Kunst.” Jahrbuch Preussischer Kulturbesitz 46 (2010): 104–32.

Weddigen, T., ed. Metatextile: Identity and History of a Contemporary Art Medium. Emsdetten, 2010

———. ed. Unfolding the Textile Medium in Early Modern Art and Literature. Emsdetten, 2011.

Weibel, A. C. Two Thousand Years of Textiles: The Figured Textiles of Europe and the Near East. New York, 1952.

Weigand, E. “Die helladisch-byzantinische Seidenweberei.” In Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου, 503–14. Athens, 1935.

Weiner, A. B., and J. Schneider, eds. Cloth and Human Experience. Washington, DC, 1989.

Weinthal, L., ed. Toward a New Interior: An Anthology of Interior Design Theory. New York, 2011.

Weiss, P. Die Mosaiken des Chora-Klosters in Istanbul: Theologie in Bildern aus spätbyzantinischer Zeit. Stuttgart, 1997.

Weitzmann, K., ed. Age of Spirituality: Late Antique and Early Christian Art, Third to Seventh Century; Catalogue of the Exhibition at the Metropolitan Museum of Art, November 19, 1977, through February 12, 1978. New York, 1979.

———. Spätantike und frühchristliche Buchmalerei. Munich, 1977.

Weitzmann, K., and M. Bernabò. The Byzantine Octateuchs. 2 vols. Princeton, NJ, 1999.

Weitzmann, K., and G. Galavaris. The Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai: The Illuminated Greek Manuscripts. Princeton, NJ, 1990.

Wessel, K. Coptic Art. Translated by J. Carroll and S. Hatton. New York, 1965.

———. Koptische Kunst: Die Spätantike in Ägypten. Recklinghausen, 1963.

———. “Wandbehang: Fragment eines Wandbehanges aus konstantinischer Zeit.” Pantheon 22, no. 5 (1964): 285–87.

Westgate, R., N. Fisher, and J. Whitley, eds. Building Communities: House, Settlement and Society in the Aegean and Beyond; Proceedings of a Conference Held at Cardiff University, 17–21 April 2001. London, 2007.

White, L. T., Jr. Medieval Technology and Social Change. Oxford, 1962.

Wiedemann, T. Greek and Roman Slavery. Baltimore, 1981.

Wiet, G. Exposition d’art persan. Cairo, 1935.

Wilber, D. N. Review of The Horse and Lion Tapestry at Dumbarton Oaks: A Study in Coptic and Sassanian Textile Design, by Ernst Kitzinger. Ars Islamica 15/16 (1951): 217–23.

Wilckens, L. von. Mittelalterliche Seidenstoffe. Berlin, 1992.

———. Die textilen Künste von der Spätantike bis um 1500. Munich, 1991.

Wild, J. P. Textiles in Archaeology. Aylesbury, UK, 1988.

Willers, D., and B. Niekamp. Der Dionysosbehang der Abegg-Stiftung. Riggisberg, 2015.

Williams, E. D. “Minor Art, Major Works: An Overview of Dumbarton Oaks’ Collections of the Late Antique and Medieval Textiles.” In Thomas, Designing Identity, 104–15.

Winlock, H. E. The Monastery of Epiphanius at Thebes. With W. E. Crum and H. G. Evelyn-White. 2 vols. New York, 1926.

Winnik, A. “Toward a Grammar of Textiles: A Reconsideration of Medieval Silk Aesthetics and the Impact of Modern Collecting.” The Textile Museum Journal 44 (2017): 6–29.

Winton, A. G. “Inhabited Space: Critical Theories and the Domestic Interior.” In The Handbook of Interior Architecture and Design, edited by L. Weinthal and G. Brooker, 40–49. London, 2013.

Wipszycka, E. “Church Treasures of Byzantine Egypt.” Journal of Juristic Papyrology 34 (2004): 127–39.

———. L’industrie textile dans l’Egypte romaine. Warsaw, 1965.

———. Moines et communautés monastiques en Égypte (IVe–VIIIe siècles). Warsaw, 2009.

———. “Resources and Economic Activities of the Egyptian Monastic Communities (4th–8th Century).” Journal of Juristic Papyrology 41 (2011): 159–263.

———. “Textiles, Coptic, Organization of Production.” In Atiya, Coptic Encyclopedia, 2218–21.

Wirth, P., ed. Polychronion: Festschrift Franz Dölger zum 75. Geburtstag. Heidelberg, 1966.

Wolf, G., C. Dufour Bozzo, and A. R. Calderoni Masetti, eds. Mandylion: Intorno al Sacro Volto, da Bisanzio a Genova. Milan, 2004.

Woodfin, W. T. “Celestial Hierarchies and Earthly Hierarchies in the Art of the Byzantine Church.” The Byzantine World, edited by P. Stephenson, 303–19. London, 2010.

———. The Embodied Icon: Liturgical Vestments and Sacramental Power in Byzantium. Oxford, 2012.

———. “Late Byzantine Liturgical Vestments and the Iconography of Sacerdotal Power.” PhD diss., University of Illinois at Urbana-Champaign, 2002.

———. “Presents Given and Presence Subverted: The Cunegunda Chormantel in Bamberg and the Ideology of Byzantine Textiles.” Gesta 47, no. 1 (2008): 33–50.

———. “Repetition and Replication: Sacred and Secular Patterned Textiles.” In Nesbitt and Jackson, Experiencing Byzantium, 35–55.

Woodhouse, C. M. George Gemistos Plethon: The Last of the Hellenes. Oxford, 1986.

Woodward, I. “Material Culture, Narratives and Social Performance: Objects in Contexts.” In  Understanding Material Culture, 151–68. Los Angeles, 2007.

Wortley, J., trans. The Book of Elders: Sayings of the Desert Fathers; The Systematic Collection. Collegeville, MN, 2012.

Wouters, J. “Dye Analysis in a Broad Perspective: A Study of 3rd- to 10th-Century Coptic Textiles from Belgian Private Collections.” Dyes in History and Archaeology 13 (1995): 38–45.

———. “Dye Analysis of Coptic Textiles.” In De Moor, Koptisch textiel, 53–64.

———. “Red and Purple Dyes in Roman and ‘Coptic’ Egypt.” In De Moor and Fluck, Clothing the House, 182–85.

Wouters, J., et al. “Dye Analyses of Selected Textiles from Three Roman Sites in the Eastern Desert of Egypt: A Hypothesis on the Dyeing Technology in Roman and Coptic Egypt.” Dyes in History and Archaeology 21 (2008): 1–16.

Wright, J. C., J. F. Cherry, J. L. Davis, E. Mantzourani, S. B. Sutton, and R. F. Sutton. “The Nemea Valley Archaeological Project: A Preliminary Report.” Hesperia 59, no. 4 (1990): 579–659.

Wulff, O., and W. F. Volbach. Spätantike und koptische Stoffe aus ägyptischen Grabfunden in den Staatlichen Museen, Kaiser-Friedrich-Museum, Ägyptisches Museum, Schliemann-Sammlung. Berlin, 1926.

Yarza Luaces, J., ed. Vestiduras ricas: El monasterio de las Huelgas y su época, 1170–1340: Del 16 de marzo al 19 de junio de 2005, Palacio Real de Madrid. Madrid, 2005.

Yasin, A. M. “Reassessing Salona’s Churches: Martyrium Evolution in Question.” JEChrSt 20, no. 1 (2012): 59–112.

———. Saints and Church Spaces in the Late Antique Mediterranean: Architecture, Cult, and Community. Cambridge, 2009.

Yates, F. A. The Art of Memory. Chicago, 1966.

Yonan, M. “Toward a Fusion of Art History and Material Culture Studies.” West 86th 18, no. 2 (2011): 232–48.

Zakythinos, D. A. “Ο αρχιεπίσκοπος Άντελμος και τα πρώτα έτη της Λατινικής εκκλησίας Πατρών.” ΕΕΒΣ 10 (1933): 401–17.

———. “Μελέται περί της διοικητικής διαιρέσεως και της επαρχιακής διοικήσεως εν τω βυζαντινώ κρατει.” ΕΕΒΣ 18 (1948): 42–62.

Zanker, P. The Mask of Socrates: The Image of the Intellectual in Antiquity. Berkeley, 1995.

Zhao, F. “Woven Color in China/The Five Colors in Chinese Culture and Polychrome Woven Textiles.” In Textiles and Settlement: From Plains Space to Cyber Space; Proceedings of the 12th Biennial Symposium of the Textile Society of America, October 6–9, 2010, Lincoln, Nebraska. 2010. http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1063&context=tsaconf.

Zimmermann, N. Werkstattgruppen römischer Katakombenmalerei. Münster, 2002.